Besluitenlijst 9 mei 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 9 mei 2023
Besluit:
Vastgesteld.

2 Verruiming inzet startersleningen (46828-2023)
Bij raadsbesluit van 9 mei 2019 is de inzet voor startersleningen verruimd met €2.000.000,-. Deze middelen worden revolverend ingezet. Sinds 2019 werden 99 aanvragen voor een starterslening ingediend en zijn er tot nu toe 91 verstrekt. Het beroep op de regeling is sinds 2022 duidelijk toegenomen als gevolg van de gestegen huizenprijzen en hypotheekrente en de verhoging van de maximale koopgrens tot €250.000,- in 2021. Hierdoor nam ook de gemiddelde hoogte van startersleningen toe. Het beschikbare budget voor startersleningen raakte recentelijk uitgeput. Vooralsnog zijn er onvoldoende middelen teruggevloeid om opnieuw (revolverend) te kunnen worden ingezet voor nieuwe startersleningen. Nieuwe aanvragen kunnen pas worden gehonoreerd als het budget weer in voldoende mate is aangevuld met binnenkomende aflossingen of inzet van aanvullende middelen.
Besluit:
1.1 Een krediet van €2.000.000,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen op basis van de Verordening Starterslening gemeente Assen.
1.2 De inzet van het extra budget ad € 2.000.000,- op te vangen binnen de totaalfinanciering van de gemeente.
1.3 De jaarlijkse rentelasten en de renteontvangsten ten laste respectievelijk ten gunste te brengen van de budgetten in het programma Algemeen financieel beleid.
1.4 De hieruit voortvloeiende beheerkosten oplopend van € 2.500 in 2023 tot € 10.000 in 2027 en later ten laste te brengen van de begroting 2023 en verder onder het programma Wonen.
1.5 De aanvullende middelen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 'revolverend' in te zetten.
1.6 De begroting dienovereenkomstig te wijzigen met de vaststelling van de 11de begrotingswijziging van de Algemene Dienst, dienstjaar 2023.

3 Ondersteuning Hulp en Wederopbouw Oekraïne (46370-2023)
In Assen vinden inmiddels ruim 500 Oekraïners een veilig onderkomen. Ze verblijven bij gastgezinnen of in één van de gemeentelijke opvanglocaties. Het is een grote opgave waar ook de Asser samenleving aan meewerkt. Het Rijk ondersteunt gemeenten met regelingen om de opvang voor ontheemde Oekraïners te bekostigen. Wij houden middelen over. Wij hebben de opvang efficiënt ingericht en Univé heeft een groots gebaar gemaakt door hun locatie vrijwel kosteloos beschikbaar te stellen voor opvang. 
De overgebleven inkomsten hoeven wij niet terug te betalen. Wij hebben nagedacht over de besteding van deze overgebleven middelen.
Besluit:
1.1 Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 de raad voor te stellen om een Oekraïnefonds te vormen en daarin € 425.000 te storten.
4
    Raadsvragen Assen Centraal over DAAT (46420-2023)
GGZ Drenthe gaat de dagbesteding via DAAT Drenthe beëindigen. DAAT staat voor Dagbesteding, Arbeidsrehabilitatie, Arbeid en Training. De vragen hebben betrekking op één van de locaties in Assen: DAC de Vermeer. Ze zijn een vervolg op de vragen die in december 2022 zijn gesteld. Recent hebben GGZ Drenthe en WerkPro een intentieovereenkomst gesloten met als doel dat WerkPro de dagbesteding op deze locatie overneemt. Een mooie ontwikkeling waardoor de deelnemers op dezelfde locatie hun dagbesteding kunnen voortzetten en er zo min mogelijk verandering optreedt. In de komende periode werken beide partijen de overname verder uit. Hiermee komt een einde aan een periode van grote onzekerheid van de deelnemers en medewerkers op deze locatie. Buiten de orde van deze vragen, ter informatie: een andere locatie van DAAT de Bicicletteria is gesloten. Een partij onderzoekt op dit moment of ze hier de fietsenstalling voortzet. Over beide locaties hebben we steeds in nauw contact gestaan met GGZ Drenthe en de partijen die voor overname/doorstart belangstelling hebben.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Assen Centraal over DAAT Drenthe volgens bijgevoegd antwoordformulier.

5 Vaststellen concept structuurvisie Havenkwartier (46597-2023)
Op 17 februari 2022 is de uitvoeringsprogramma Assen Centraal (nu Stadskwartier Assen) aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het opstellen van de structuurvisie voor het Havenkwartier is onderdeel van het uitvoeringsprogramma. De concept structuurvisie vindt u in de bijlage. In de concept visie is de ambitie beschreven voor de transformatie van het huidige bedrijventerrein in een aantrekkelijke, groene en duurzame nieuwe wijk met ruimte voor wonen, werken en verblijf. De basis hiervan ligt in de vastgestelde woon- en omgevingsvisie van de gemeente Assen. De in de concept structuurvisie genoemde ambities en de belangrijkste structurerende principes zijn vertaald in een ambitiekaart met legenda en een aantal spelregels. Met dit voorstel vragen wij uw college om de concept structuurvisie Havenkwartier vast te stellen en deze vrij te geven voor bespreking met diverse stakeholders en belangstellenden. Hiervoor gebruiken we diverse middelen van communicatie en inwonersparticipatie, zowel fysiek als online. Daarnaast stellen we voor om de gemeenteraad door middel van de bijgevoegde concept brief te informeren over deze volgende stap.
Besluit:
1.1 De concept structuurvisie Havenkwartier vast te stellen.
1.2 De concept structuurvisie vrij te geven voor de eerste ronde van consultatie en participatie.
1.3 De gemeenteraad v.t.e informeren met bijgaande brief.

6 Aanmelding Project Flexwonen voor Crisis- en herstelwet (46417-2023)
Bij besluit van 29/11/2022 heeft het college opdracht gegeven een vijftal opties voor flexwonen in Assen uit te werken. Bij besluit van 29/03/2022 zijn daar nog eens drie locaties bijgekomen. Er wordt momenteel hard gewerkt om de mogelijkheden voor flexwoningen op de verschillende locaties te analyseren. Om de flexwoningen uiteindelijk te kunnen realiseren moet een ruimtelijke procedure doorlopen worden, omdat op de mogelijke locaties het bestemmingsplan (tijdelijke) woningen meestal niet toelaat. Binnen de huidige wetgeving is het niet mogelijk om een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan met een termijn langer dan 10 jaar te verlenen, wanneer gebruikt wordt gemaakt van de reguliere (en korte) procedure. Vanwege de gewenste versnelling van de woningbouw en onze planning om op korte termijn de flexwoningen te plaatsen is het wel van belang om deze korte procedure te doorlopen. Door het aanmelden van het project als experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet is het wel mogelijk om deze procedure te doorlopen voor een omgevingsvergunning met een termijn langer dan 10 jaar.
Besluit:
1.1 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief te verzoeken om het project Flexwonen aan te merken als experiment op grond van de Crisis- en herstelwet en artikel 6, lid 1 en 2 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
1.2 De raad hierover te informeren via bijgaande brief;

7 Jaarverslag Vaart Welzijn 2022 (46368-2023)
Op 14 april 2023 hebben we het digitale jaarverslag over 2022 ontvangen van Vaart Welzijn. Het jaarverslag is hier te lezen: https://publicatiestinten.sites.kirra.nl/vaart-welzijn/jaarverslag-vaart-welzijn-2022
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag over 2022 van Vaart Welzijn.

8 Omgevingsvergunning Amelte 20A (46472-2023)
De eigenaar van het perceel aan de Amelte 20A heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het slopen en bouwen van een nieuwe woning. De bestaande oppervlakte in vierkante meters (totaal circa 332 m2) voor de woning en het bijgebouw wordt hergebruikt voor nieuwbouw. Op het perceel staat momenteel een oude en in zeer slechte staat zijnde boerderijwoning. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om de nieuwe woning te realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a, onder3° van de Wabo.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening artikel 30 Wro' voor de sloop en nieuwbouw van een woning gelegen aan de Amelte 20A;
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
1.3 Het onder 1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.

9 Raadsbrief uitstel indiening Strategische Agenda Afval en Grondstoffen (46447-2023)
In de raadsvergadering van 23 maart jl. is aangegeven dat de raad op korte termijn de “Strategische Agenda Circulaire Afvalverwerking” – vanaf heden betitelt als de “Strategische Agenda Afval & Grondstoffen” - zou ontvangen. 
Deze Strategische Agenda is een vervolg op de “Uitvoeringsagenda Huishoudelijk Afval” die de raad in 2021 heeft aangenomen.
Besluit:
1.1 De bijgevoegde raadsbrief ‘Strategische Agenda circulaire afvalverwerking / nieuw milieupark’ naar de raad te verzenden.

10 Regionale coördinatie Preventieketens (GALA) (46444-2023)
Op 2 april 2023 heeft uw College ingestemd met het procesvoorstel IZA en GALA van de regio Drenthe. Uitzondering daarop betrof de organisatie en coördinatie omtrent de 5 preventieketens van het GALA. Dit zal nader worden uitgewerkt in een addendum dat nu ter besluitvorming voorligt. In het bijgevoegde addendum wordt scherper inzichtelijk wat beter regionaal geregeld kan worden en wat lokaal om te komen tot het gewenste resultaat.
De 5 preventieketens, die lokaal uitgevoerd worden, komen rechtstreeks uit het IZA en verbinden het medisch domein met het sociaal domen. Door de samenwerking met het medisch domein zit er een regionaal aspect aan de 5 preventieketens. De Rijksoverheid verwacht dat gemeenten hier regionale afspraken over maken. Tegelijkertijd is de constatering dat beleid van gemeente tot gemeente kan verschillen. Dat hiervoor ruimte is voor de 15 GALA-onderdelen is evident. De voorgestelde inzet van procesbegeleiders is ontlastend voor de lokale trekkers van IZA/GALA als de ondersteuning doelmatig wordt georganiseerd. De mate van ondersteuning en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven kan verschillen per preventieketen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het voorstel voor de inzet van regionale procesbegeleiders en deze aan te stellen via de gemeente Emmen voor maximaal 8 uur per week per preventieketen (gemeenten zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding Kansrijke Start, overgewicht kinderen en GLI voor volwassenen);
1.2 De financiering voor deze procesbegeleiders van de 5 preventieketens te verdelen over de Drentse gemeenten en Zilveren Kruis. Voor Assen betekent dat een eenmalige bijdrage van maximaal € 9.959,13,- tot aan eind 2023. Voorgesteld wordt om hiervoor het GALA-budget 'coördinatiekosten regionale aanpak preventie' aan te wenden;
1.3 Als uitgangspunt vast te stellen om de lokale GALA plannen per gemeente onderling af te stemmen om ze aan te laten sluiten bij het regiobeeld en het regioplan IZA Drenthe.
Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2023.

, burgemeester
, secretaris