Rekenkamercommissie

Het uitvoeren van onderzoeken door de rekenkamercommissie bestaat uit vijf stappen:

Selectie van onderwerpen

Voor het verzamelen van mogelijke onderwerpen maakt de commissie gebruik van suggesties vanuit de inwoners van Assen en de gemeenteraad. Via de website kunnen het hele jaar door onderwerpen worden aandragen. Ook de rekenkamercommissie kan onderwerpen aandragen.
De commissie beoordeelt jaarlijks - in het najaar -  welke onderwerpen in aanmerking komen voor onderzoek en plaatst deze op een groslijst. Vervolgens selecteert de commissie uit deze groslijst een aantal onderwerpen, die zij het jaar daarop gaat onderzoeken. De resultaten van deze selectie publiceert de rekenkamercommissie in het jaarlijkse onderzoeksprogramma.

Voorbereiding van het onderzoek

De eerste stap bij de uitvoering van onderzoek is het concreet maken van het onderwerp in onderzoeksvragen, de afbakening van het onderwerp en het opstellen van normen voor beoordeling. De commissie legt dit vast in een onderzoeksopzet.
De commissie maakt vervolgens afspraken met alle betrokkenen bij het onderzoek - burgers, bestuurders en ambtelijke diensten - over het verloop van het onderzoek en de informatie die de rekenkamercommissie nodig heeft.

Uitvoering van het onderzoek

Op basis van de onderzoeksopzet en de afspraken die gemaakt zijn, verzamelen de onderzoekers van de commissie gegevens via bijvoorbeeld dossier- en documentenonderzoek, interviews en enquêtes.
De commissie stelt een concept-rapport van bevindingen en conclusies op als zij over voldoende informatie beschikt om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden

Hoor en wederhoor

De rekenkamercommissie zendt aan de deelnemers van het onderzoek waarmee zij gesproken heeft, de verslagen van de gesprekken toe  met het verzoek om commentaar op feitelijke onjuistheden. Na afloop hiervan verwerkt de rekenkamercommissie het eventuele commentaar in een concept-rapport van bevindingen.
Het concept-rapport van bevindingen legt de commissie voor aan de ambtelijke medewerkers, die deelnamen aan  het  onderzoek met het verzoek om commentaar op feitelijke onjuistheden. Na afloop hiervan verwerkt  de rekenkamercommissie het eventuele commentaar en voegt daaraan haar conclusies en aanbevelingen toe in een definitief onderzoeksrapport.

Publicatie en nazorg

De rekenkamercommissie stuurt het eindrapport aan de gemeenteraad  en het college. De rekenkamercommissie maakt het eindrapport  openbaar, eventueel met een persbericht of presentatie. De gemeenteraad besluit vervolgens over het al dan niet overnemen van de  aanbevelingen uit het rapport.
De gemeenteraad kan daarbij het college verzoeken om aan te geven welke maatregelen het neemt om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren. De rekenkamercommissie beoordeelt jaarlijks. Over dit nazorg onderzoek rapporteert de rekenkamer afzonderlijk.