Vergoeding bij te laat beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift

De gemeente probeert op tijd met een besluit te komen over uw aanvraag of bezwaarschrift. Helaas lukt dat niet altijd. Een bezwaarschrift is een brief aan ons over een besluit van de gemeente. In deze brief geeft u aan dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bij te late beslissingen heeft u recht op een vergoeding.

Wat is te laat beslissen?

Er gelden beslistermijnen voor beslissingen vanuit de gemeente op uw bezwaarschrift. Een beslistermijn is een wettelijke afspraak over de periode waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen. Deze beslissing gaat in dit geval over een bezwaarschrift of een aanvraag. Van sommige beslissingen staan de beslistermijnen in aparte wetten. Voor beslistermijnen die hier niet onder vallen, geldt een beslistermijn van acht weken. 

De gemeente kan de beslistermijnen verlengen (verdagen) of even stilzetten (opschorten). De gemeente heeft hierdoor meer tijd om een beslissing te nemen over een aanvraag of bezwaarschrift. Dit mag alleen als de wet dit toestaat.  

Als een beslistermijn wordt verlengd, krijgt u een brief. Dit heet een verdagingsbesluit. De gemeente hoeft geen reden voor deze verlening op te geven. Ook kan de gemeente de beslistermijn even stilzetten, opschorten. De stilgezette periode telt niet mee in de beslis tijd. Opschorting kan voorkomen in de volgende situaties: 

  • Er is extra informatie nodig om uw aanvraag of bezwaarschrift te beoordelen. 
  • U gaat akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn.
  • Voor het beoordelen van uw aanvraag of bezwaarschrift hebben wij informatie uit het buitenland nodig.
  • De vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten.
  • Er is sprake van overmacht (bijvoorbeeld een ramp of overstroming). 

Wanneer geen vergoeding?

U komt niet voor vergoeding in aanmerking als: 

  • U de gemeente te laat in gebreke gesteld heeft: u heeft uw bezwaar of aanvraag te laat heeft ingediend.
  • U geen belanghebbende bent: u bent niet rechtstreeks betrokken bij het besluit van de gemeente.
  • Uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is (zie hieronder).

Wat is te laat in gebreke stellen?

Een ingebrekestelling is een brief. Hierin wijst u de gemeente op het te laat beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Deze dient u direct in te dienen als het beslistermijn voorbij is. Dan bent u op tijd.  

Een ingebrekestelling is vroegtijdig ingediend als u deze verstuurt voor het einde van de beslistermijn. In dit geval wordt er geen dwangsom verloren. Een dwangsom is een sanctie waarmee de gemeente een onrechtmatige situatie kan beëindigen.  

Wie is belanghebbende?

Een belanghebbende is iemand, die een rechtstreeks belang bij de beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift heeft. 

Wanneer is een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond?

Een bezwaarschrift is kennelijk niet ontvankelijk als direct duidelijk is, dat de indiener geen rechtstreeks belang heeft bij het besluit. In dit geval het besluit van de gemeente waartegen het bezwaar zich richt. 

Een bezwaarschrift is kennelijk ongegrond als direct duidelijk is, dat de bezwaren ongegrond zijn. Ongegronde bezwaren zijn bezwaren hebben geen feitelijke of juridische basis. 

Wat is de hoogte van de vergoeding?

Voor een beslistermijn dat langer duurt dan gebruikelijk, kunt u een vergoeding krijgen. De vergoeding hangt af van het aantal extra dagen boven op de reguliere beslistermijn. De vergoeding kan maximaal € 1.442, - zijn. Voor de eerste veertien dagen is het bedrag € 23,- per dag. Voor de tweede veertien dagen is het bedrag
€ 35,- per dag. Voor de laatste veertien dagen is het bedrag € 45,- per dag. Het kan zijn dat de aanvraag of bezwaarschrift betrekking heeft op een financiële aanspraak. Een financiële aanspraak kan bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget of een subsidie zijn. In dat geval komt er wettelijke rente over de extra dagen. U kunt het formulier ‘ingebrekestelling te laat beslissenexterne-link-icoon invullen en naar de gemeente Assen sturen. Bij goedkeuring van een vergoeding betaalt de gemeente binnen zes weken. 

U kunt het formulier ‘ingebrekestelling te laat beslissen’ invullen en toezenden aan de gemeente Assen. De gemeente beslist of uw verzoek binnen twee weken dat zij alsnog de te late beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift genomen heeft. Bij toekenning van een vergoeding betaalt de gemeente binnen zes weken.