Ecologisch beheer van bermen en oevers

Elke lente en zomer kunnen we in Assen genieten van bloemrijke bermen en oevers in woonwijken en in het buitengebied. De gemeente Assen beheert bermen en oevers zoveel mogelijk ecologisch, zodat planten, insecten, zoogdieren, amfibieën, vogels en reptielen er baat bij hebben. Meer soorten planten en dieren betekent meer biodiversiteit. Door meer biodiversiteit is de kans op verspreiding en overleving van (bijzondere) planten- en diersoorten langs bermen en oevers steeds groter. Dieren kunnen zich hierdoor ook makkelijker verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied.

Ecologisch bermbeheer houdt in:

  • 1 of 2 keer per jaar maaien (meestal in juni en september/oktober). Voedselarme bermen hoeven alleen maar in september gemaaid te worden.
  • maaisel  afvoeren, zodat de voedselrijkdom van de berm vermindert. Hierdoor krijgt de berm meer soorten bloemen en krijgen bijzondere soorten de kans om zich te vestigen.
  • op verschillende plaatsen verschillend maaien, zodat er meer variatie ontstaat. Dit geeft kruiden en bloemen de kans om zich uit te zaaien.
  • meer dieren zoals vlinders en insecten, vogels en kleine zoogdieren profiteren van meer plantensoorten voor voedsel, schuilmogelijkheid en voortplanting en verspreiding.

Veel oevers worden ecologisch beheerd, vergelijkbaar met bermen. Op de overgang van droog naar nat is veel variatie aan plantensoorten te verwachten. Langs de oevers in Assen komen onder andere de volgende plantensoorten voor: zwanenbloem, waterweegbree, dotterbloem, valeriaan en zelfs orchideeën. Voor watergebonden dieren, zoals salamanders en kikkers is de oever een belangrijk leefgebied.

Na het maaien van bermen en oevers blijft het maaisel meestal een aantal dagen liggen zodat insecten een veilig heenkomen kunnen zoeken en bloemzaden uit het maaisel vallen. Daarna wordt het maaisel afgevoerd. In bossen, parken en natuurgebieden wordt de oever om-en-om het ene jaar wel en het andere jaar niet gemaaid. Op sommige plaatsen (langs oevers) wordt om-en-om het ene jaar wel en het andere jaar niet gemaaid. Dit gebeurt voor bepaalde insecten die op of in planten overwinteren, maar ook om voldoende dekking en beschutting te bieden aan dieren in de winter.

Uiteraard zorgen we ook voor een veilige verkeerssituatie. Op locaties met veel verkeer maaien we vaker en ruimen we het maaisel meestal direct op.

Een deel van het groen- en natuurbeheer van gemeente Assen wordt uitbesteed aan aannemers en een deel doet de gemeente zelf. Ook Het Drentse Landschap, visverenigingen en andere beheer- of vrijwilligersorganisaties doen in samenwerking met de gemeente (specifiek) onderhoudswerk.

Zaai in je eigen buurt, in overleg met de gemeente, een berm of stuk groen in met een grasbloemenmengsel. Of wil je toch liever iets anders? Plant dan bijvoorbeeld verwilderingsbollen zoals de botanische krokus. Verzamel altijd eerst een groepje buurtbewoners die hier ook graag mee aan de slag gaan. De gemeente helpt je graag bij het maken van de plannen, leg contact met Mijn Buurt Assenexterne-link-icoon voor de mogelijkheden.

Er zijn al meerdere enthousiaste bewonersgroepen in Assen die bijdragen aan het openbaar groen. De bewoners aan de Enkeerdpad in Marsdijk hebben de buurt nog mooier en groener gemaakt door een bloemrijk graslandmengsel te zaaien, een bijenheuvel aan te leggen en insectenhotels te plaatsen.

Wist u dat de paardenbloem en het madeliefje enorm belangrijk zijn voor insecten? Belangrijker dan bijvoorbeeld de uitheemse klaproos en viooltjes.

Wilt u weten wanneer de gemeente maait in uw wijk? Bekijk de maaikaart hieronder.

Maaikaart Assen