Bodemverontreiniging melden

Bij bouwplannen voor bouwwerken waar mensen langer dan 2 uur per dag verblijven, zoals huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de omgevingsvergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd, een leeflaag wordt aangebracht of dat de verontreiniging wordt afgedekt.

Voorwaarden

U moet de grond saneren voordat u gaat bouwen. De sanering moet worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die voor de milieubelastende activiteit ‘Saneren van de bodem’ zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Hoe lang duurt het

U moet de grond saneren voordat u gaat bouwen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de aanvrager aannemelijk maakt dat de verontreinigde bodem zal worden gesaneerd. En het gebouw mag pas in gebruik worden genomen nadat het college van burgemeester en wethouders is geïnformeerd over de wijze waarop de sanerende of andere beschermende maatregelen zijn getroffen.

Bodemsanering melden

Op deze manier meldt u het saneren van de bodem. U doet de melding bij het Omgevingsloket. Komt u er niet uit? Volg dan het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Meer informatie over het melden van bodemactiviteiten via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u vinden op de website Informatiepunt leefomgeving.

Aanvullende informatie