Proces melding

Heeft u een melding ingediend? Dan doorlopen we een aantal stappen. Daarna beoordelen wij of de melding wel of niet wordt geaccepteerd.

Verschil melding en omgevingsvergunning

Bij een melding bepaalt de melder zelf of hij voldoet aan de regelgeving, terwijl we bij een omgevingsvergunning vooraf toetsen of aan de wetgeving wordt voldaan. Bij een melding kijken we alleen of de noodzakelijke informatie is vermeld/aanwezig is. U wordt pas gecontroleerd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (sloop) of bij in gebruik name van het pand (brandveilig gebruik).

Bekijk hieronder de drie stappen die we nemen nadat wij uw melding hebben ontvangen.

Na ontvangst van de melding wordt een ontvangstbevestiging gestuurd en wordt de melding gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

We beoordelen of uw melding aanvaardbaar en compleet is. Is de melding niet compleet? Dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren. Dit kan via een e-mail naar vergunningen@assen.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Let op! Reageert u niet op tijd, dan behandelen we de melding niet verder. U moet dan een nieuwe melding indienen.

We beslissen over de acceptatie van de melding en publiceren deze via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Bezwaar en beroep

Het accepteren van een melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Wanneer de melding is geaccepteerd, kunt u beginnen met de werkzaamheden. 

Bij vergunnings- en melding plichtige technische bouw- en sloopactiviteiten moeten we voor aanvang en na afronding van de werkzaamheden worden geïnformeerd. Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u deze informatie aan ons doorgeven. Tijdens de bouw moet bepaalde informatie aanwezig zijn.

Informatieplicht voor en na bouwactiviteit

Het is verplicht om uiterlijk twee werkdagen voor aanvang en twee dagen na afronding van de bouwwerkzaamheden het bevoegd gezag daarover te informeren. Gebeurt dit niet, dan mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Dit geldt alleen als er een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend of als er een melding voor het bouwen nodig is. Een inspecteur kan langskomen om te controleren of de werkzaamheden volgens de vergunning/melding worden of zijn uitgevoerd.

Informatieplicht tijdens de bouw

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet de volgende informatie aanwezig zijn:

  • De omgevingsvergunning of de melding voor de bouwactiviteit;
  • Gegevens over hoe de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving worden geborgd. Deze informatie moet ook al bij de vergunningaanvraag zijn gevoegd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bouwplaats inrichting, de bouwmethode en de monitoring ter voorkoming van schade;
  • Indien van toepassing: maatwerkvoorschriften en het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;
  • Andere informatie die voor het bouwen van belang is.

Informatieplicht voor en na sloopactiviteit

Het is verplicht om uiterlijk twee werkdagen voor aanvang en één dag na afronding van melding plichtige sloopwerkzaamheden het bevoegd gezag daarover te informeren.

Informatieplicht tijdens het slopen

Tijdens de sloopwerkzaamheden moet de volgende informatie aanwezig zijn:

  • De sloopmelding en bijbehorende informatie;
  • Gegevens over hoe de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving worden geborgd;
  • Indien van toepassing maatwerkvoorschriften, het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom en het asbestinventarisatierapport of de eindbeoordeling asbestverwijdering;
  • Andere voor het slopen van belang zijnde informatie.