Besluitenlijst 11 juni 2024

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 juni 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Kaderbrief 2025 (48495-2024) https://assen.publicaties.app/pub/kaderbrief2025/0/p1-homepage
Op grond van de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt u jaarlijks aan de raad een kaderbrief aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze kaderbrief wordt ingegaan op de autonome ontwikkelingen, de hoofdlijnen van de Meicirculaire 2024 en de gevolgen daarvan voor de meerjaren prognose.
In het bestuursakkoord van juni 2022 hebben de coalitiepartijen vastgelegd dat het bestuursprogramma na twee jaar geëvalueerd wordt (midterm review). De uitkomsten hiervan zijn betrokken bij de kaderbrief zowel inhoudelijk als financieel.
De Kaderbrief 2025, inclusief de Financieel uitgangspunten begroting 2025-2028, is de opmaat naar de samenstelling van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028. In de kaderbrief schetst u de strategische ontwikkelingen voor de komende periode. De webversie van de Kaderbrief 2025 staat voor u klaar via de volgende link: https://assen.publicaties.app/pub/kaderbrief2025/0/p1-homepage
Toeristenbelasting 2025
U heeft op 23 april 2024 het besluit genomen om de vaststelling van de tarieven toeristenbelasting naar voren te halen en deze bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 in raad ter besluitvorming voor te leggen.
Besluit:
Het college voor te stellen:
1.1 In te stemmen met de concept Kaderbrief 2025.
1.2 De raad voor te stellen om de Kaderbrief 2025 vast te stellen.
1.3 De raad voor te stellen de Verordening Toeristenbelasting 2025 vast te stellen, daarin is opgenomen dat het reguliere tarief voor toeristenbelasting in 2025 €1,55 p.p.p.n is en het gedifferentieerde tarief (geldend tijdens de TT-periode van 25 tot en met 29 juni 2025) € 3,00.

3 Ruimte voor Jongeren (48085-2024)
Besluit: Aangehouden.

4 Jeugdlintje (48063-2024)
Jaarlijks kunnen volwassenen voorgedragen worden voor een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere verdiensten. De kinderraad van de gemeente Assen wil het voor kinderen/jongeren mogelijk maken om waardering toe te kennen vanuit de (inwoners van de) gemeente, in de vorm van een jeugdlintje. 
In de kinderraad van 4 april en 23 mei jongstleden, is er gesproken over het invoeren van een jeugdlintje en heeft de kinderraad vormgegeven aan de inhoud.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om het jeugdlintje, zoals voorgesteld door de kinderraad, vorm te geven binnen de gemeente Assen.

5 Zomerontmoeting 13 juli 2024 (48081-2024)
Als vervolg op de nieuwjaarsbijeenkomst op de weekmarkt in januari van dit jaar, is het voorstel om op zaterdag 13 juli een soortgelijke zomerontmoeting tussen college, raad en inwoners te organiseren in een open stand met een zomerse uitstraling. Op deze dag vindt ook de zomercampagne van Vaart in Assen plaats, met allerlei optredens, spellen en andere activiteiten in de stad. Dit vertier zal veel mensen aantrekken, en hierop kan de Zomerontmoeting van de gemeente Assen meeliften, zowel in de communicatie vooraf als op de dag zelf.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het voorstel voor de Zomerontmoeting tussen college, raad en inwoners op 13 juli 2024 op het Koopmansplein.
1.2 Een krediet van € 4.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking, deze kosten te dekken vanuit het representatie budget.

6 Ondertekenen convenant verduurzaming asfaltketen (48006-2024)
Veel wegen in Nederland bestaan uit asfalt. Deze wegen zijn belangrijk voor de regionale en landelijke economie. Een kwalitatief goede asfaltverharding is van belang, maar ook duurzaamheid in het productie- en aanlegproces is, in lijn met landelijke klimaatverplichtingen, een steeds belangrijker wordend speerpunt.
Het valt op dat nog niet alle voor de hand liggende verduurzamingskansen ten aanzien van asfalt worden verzilverd. De realiteit is dat duurzaam handelen niet vanzelf ontstaat. Het vraagt om blijvende inzet, waarbij beleid, techniek en proces op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt om samenwerkingen door de gehele asfaltketen, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar goed weten te vinden.
Vertrekpunt van het Convenant Verduurzaming asfaltketen Noord-Nederland is de ambitie van overheids- en marktpartijen in Noord-Nederland om kansen voor verduurzaming op het gebied van asfalttoepassingen te benutten. Door samen te werken worden regionale verduurzamingsambities en asfaltinnovaties gestroomlijnd en wordt kennis over (duurzaam) asfalt in Noord-Nederland vergroot.
Dit convenant komt voort uit een samenwerking door een initiatiefgroep, bestaande uit de provincies Friesland, Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden, het Asfalt Kennis Centrum, Bouwend Nederland, Asfaltproductie Westerbroek, Asfaltproductie Kootstertille, Menginstallatie Overijssel, Koudasfalt Staphorst en Vereniging Circulair Friesland.
Besluit:
1. Het convenant verduurzaming asfaltketen Noord-Nederland (bijlage 1) samen met de diverse ketenpartners te ondertekenen.
2. De burgemeester te verzoeken wethouder ten Oever volmacht te verlenen om het convenant Verduurzaming asfaltketen Noord-Nederland namens de gemeente te ondertekenen.

7 Jaarrekening en jaarverslag G40 Stedennetwerk 2023 (47715-2024)
Het Dagelijks bestuur van het Stedennetwerk G40 stuurt elk jaar de jaarrekening en het jaarverslag toe aan de leden van het Algemeen Bestuur. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om schriftelijk in te stemmen met het voorstel. De rekening van baten en lasten 2023 van de G40 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 127.819. Dit positieve exploitatieresultaat is in lijn met het resultaat van 2022, geen fors bedrag vergeleken met eerdere jaren. Het positieve resultaat van 2023 is vooral een gevolg van minder uitgaven dan begroot voor activiteiten van de themagroepen, minder inzet op communicatie(plan) dan beoogd en enkele meevallers bij het organiseren van netwerk evenementen.
Besluit:
1.1 Instemmen met de financiële verantwoording en de jaarrekening 2023
1.2 Instemmen om het voorstel om het bedrag van € 127.819 (het positieve exploitatieresultaat 2023) te restitueren aan alle G40-steden die voor 2023 contributie hebben betaald.

8 City Demo Assen 2024 (48056-2024)
Van 2 t/m 4 augustus 2024 zal op het TT circuit het evenement JACK’S Racing Day plaatsvinden. De organisator heeft de gemeente gevraagd of hij een in combinatie met het evenement een demo in de binnenstad mag houden op 1 augustus 2024. De organisatie heeft de gemeente, provincie en ondernemend Assen gevraagd een bijdrage te leveren aan het evenement.
Besluit:
1.1 Een financiële bijdrage te leveren van € 15.000,00 om de City Demo plaats te laten vinden.
1.2 De organisatie facilitair te ondersteunen en de kosten hiervoor niet door te belasten.

9 Intentieovereenkomst Beethoven-Noord (48719-2024)
Er is een nationaal offensief gestart om ASML voor Nederland te behouden. Het kabinet investeert daarom de komende jaren fors in talentontwikkeling voor de microchip sector. Het Noorden is als vierde Techregio van Nederland gevraagd een bod uit te brengen. De kennisinstellingen in Noord Nederland hebben het programma Beethoven-Noord uitgewerkt, onder de vlag van Universiteit van het Noorden.
De drie Noordelijke provincies, VNO-NCW, MKB Noord, meerdere kennisclusters en diverse Noordelijke gemeenten ondersteunen dit programma met het afgeven van een intentieverklaring. Assen is ook gevraagd dit bod te ondersteunen.
Besluit:
1.1 De intentieverklaring voor de ondersteuning van het programma Beethoven-Noord te ondertekenen.
Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2024.