Besluitenlijst 5 juni 2024

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 28 mei 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst STORM aanpak (46113-2024)
De STORM aanpak is een bewezen effectieve methode voor het zo effectief mogelijk signaleren en te interveniëren bij jongeren met sombere gedachten. Het is een netwerkaanpak met een samenwerking tussen de GGD (Jeugdgezondheidszorg), GGZ, 113 zelfmoordpreventie Welzijn en gemeente (team jeugd). We constateren dat zelfdoding de grootste de doodsoorzaak is bij jongeren onder de 30 jaar. Een netwerk aanpak waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium in afstemming met verschillende samenwerkingspartners signalen kunnen worden opgepakt helpt uiteindelijk mee om zelfdoding te kunnen voorkomen.
De gemeente Assen werkt graag mee aan een dergelijke aanpak en bevestigt dit graag door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Door het machtigen van wethouder Broekema wordt de ondertekening vanuit de gemeente Assen bekrachtigd.
Besluit:
1.1 De samenwerkingsovereenkomst ‘STORM aanpak’ mede te ondertekenen.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Broekema volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst ‘STORM aanpak’ namens de gemeente te ondertekenen.

3 Raadsvragen D66 Financiën stichting DNK (46068-2024)
De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiën van stichting DNK. Deze vragen zijn voorzien van een antwoord.
Besluit:
1.1 Bijgaande brief versturen met antwoorden op de vragen vanuit de raad over de financiën van stichting DNK.

4 Verruiming en IDO-pilot in de wijken (41997-2024) *Aangehouden 21 mei 2024
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWC) heeft een extra subsidie verleend aan de gemeente als tegemoetkoming in de kosten die de gemeenten maken voor:
- Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging;
- Het door ontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging;
- Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met minimaal 10 uren per week;
- Verruiming van bemande sta-uren van de bibliobus met minimaal 10 uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn.
Besluit:
1 Stichting DNK opdracht te geven om in de wijken Assen-Oost, Pittelo en het Noorderpark een pilot op te zetten voor een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in samenwerking met Mijn Buurt Assen;
2 Akkoord te gaan met verruiming van de openingsuren IDO in De Nieuwe Kolk met 10 uren;
3 De bibliotheek DNK hiervoor een subsidie te verlenen van €255.200;
4 De raad via bijgevoegde brief te informeren.

5 Raadsbrief Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (46087-2024)
Op 9 november 2023 heeft de raad een motie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen om een beleidskader voor CPO uit te werken. Op 14 maart 2024 hebben we een raadsbijeenkomst georganiseerd om ze te informeren over CPO in zijn algemeenheid. Ook hebben we de raad een aantal vragen voorgelegd die ons extra handreikingen moesten geven voor de uitwerking van het beleidskader voor CPO.
Nu we onder andere met de opgehaalde input uit de raad het beleidskader aan het uitwerken zijn, willen we ook een bijeenkomst organiseren om input op te halen van (potentiële) CPO’s die ontwikkelplannen in de gemeente Assen hebben.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over het organiseren van een bijeenkomst met (potentiële) CPO’s die ontwikkelplannen in de gemeente Assen hebben met de bijgevoegde brief.

6 Aanvraag Europees kennisuitwisselingsproject wijkaanpak (46144-2024)
Met dit Interreg project willen we de potentie verkennen van het strategischer werken met gebiedsgerichte initiatieven in geselecteerde wijken in de deelnemende landen. Het algehele project richt zich op kleine steden en periferie gebieden.
Besluit:
1.1 Een definitieve projectaanvraag in te dienen voor een Europees project gericht op beleidsuitwisseling met betrekking tot een wijkgerichte aanpak.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Broekema volmacht te verlenen de aanvraag namens de gemeente te ondertekenen.

7 Meer Muziek in de Klas (46136-2024)
Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarom wordt er vanuit Meer Muziek aan de Klas de komende drie jaar aan een project gewerkt om alle kinderen in het primair onderwijs in contact te laten komen met muziek en om muziek uiteindelijk een vaste plek te geven in het aanbod op school. Meer Muziek in de Klas is een project dat door de Stichting Compenta in alle Drentse gemeenten wordt uitgevoerd.
Besluit:
1.1 Een subsidie van € 1.500 te verstrekken aan Stichting Compenta voor de uitvoering van het projectplan meer muziek in de klas.

8 Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning Hoofdvaartsweg tussen 142 en 148 te Assen (46081-2024)
De familie Kiers heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning op een kavel aan de Hoofdvaartsweg 142 en 148. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om het gebouw te kunnen realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a 3 van de Wabo.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Kloosterveen 2012’ voor de bouw van één woning aan de Hoofdvaartsweg tussen 142 en 148;
1.2 In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst tussen de gemeente Assen en de eigenaren van het perceel om de woning mogelijk te maken;
1.3 Te besluiten dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waarvoor een milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld;
1.4 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stuken conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
1.5 Het onder 1.1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.

9 Convenant kwaliteit en samenwerking gemeente Assen en beschermingsbewindvoerders (46043-2024)
Inwoners die hun eigen geldzaken niet kunnen beheren, kunnen een beroep doen op bewindvoering. De kantonrechter kan op verzoek van een inwoner een bewind uitspreken vanwege lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden. Inwoners zijn vrij in het kiezen van de partij die hun bewind uitvoert. In principe betalen inwoners de kosten voor de uitvoering van het bewind zelf. Indien de kosten te hoog zijn, kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. Wanneer de bewindvoering via de GKB verloopt, zijn er in het geheel geen kosten aan verbonden. Doordat bewind sinds 2014 ook mogelijk is voor inwoners die kampen met problematische schulden of uitgaven zien wij een toename van het aantal bewinden in Nederland. Wij zien deze toename ook terug in Assen. In bijgevoegde tabel is terug te lezen dat het aantal bewinden in de afgelopen tien jaar ruimschoots is verdubbeld en dat de hiermee gepaard gaande kosten bijna zijn verdriedubbeld. Om meer grip op bewind te krijgen, willen wij afspraken maken over de samenwerking, kwaliteit en mogelijkheden van uitstroom bij de bewindvoering. Om die reden hebben wij GKB opdracht gegeven om, samen met de bewindvoerderskantoren, aan de hand van een voorbeeld van de NVVK een samenwerkingsconvenant op te stellen. Hiertoe is een drietal gesprekken met bewindvoerderskantoren gevoerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het bijgevoegde convenant. Ik stel u voor om dit convenant vast te stellen en wethouder Cor Staal te mandateren om het convenant namens het college in gezamenlijkheid met bewindvoerders te ondertekenen.
Besluit:
1.1 Het convenant kwaliteit en samenwerking gemeente Assen en beschermingsbewindvoerders mede te ondertekenen.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Staal volmacht te verlenen om het convenant kwaliteit en samenwerking gemeente Assen en beschermingsbewindvoerders namens de gemeente te ondertekenen.

10 Collegevoorstel Begeleid Kamer Wonen Wmo (46228-2024)
In 2020 is per abuis geen aanbod Begeleid Kamer Wonen 18+ vanuit de Wmo ingekocht. Na inventarisatie in 2022 bleek dat er vanuit de gemeenten vraag was naar Begeleid Kamer Wonen voor (jong)volwassenen. Per 1 september 2022 zijn met veertien jeugdaanbieders raamovereenkomsten afgesloten voor Begeleid Kamer Wonen Wmo onder dezelfde voorwaarden als voor Jeugd. Deze raamovereenkomsten zijn voor één jaar afgesloten met een verlengingsoptie van één jaar.
Begeleid Kamer Wonen Wmo is vanuit NMD-samenwerking ingekocht voor de vijf NMD-gemeenten. Aanbieders en toegangsmedewerkers ervaren op dit moment grote knelpunten ten aanzien van het resultaat Begeleid Kamer Wonen Wmo. Het huidig aanbod komt onvoldoende tegemoet aan de vraag naar een tussenproduct voor (jong)volwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen. De begeleidingscomponent (ondersteuning van de inwoner) binnen Begeleid Kamer Wonen Wmo blijkt intensiever dan van tevoren ingeschat. Het tarief is niet toereikend om het aanbod te organiseren en tegemoet te komen aan gestelde randvoorwaarden. Daarnaast is de positie van Begeleid Kamer Wonen Wmo binnen het zorgaanbod onduidelijk: de beschrijving valt in de praktijk tussen Thuiswonen+ en Beschermd Wonen.
Inmiddels heeft een aantal aanbieders de raamovereenkomst opgezegd, vanwege een niet toereikend tarief en/of geen beschikbare plekken en zijn er op dit moment nog negen gecontracteerde aanbieders voor Begeleid Kamer Wonen Wmo. Niet elke gecontracteerde aanbieder heeft aanbod voor Wmo beschikbaar. Om Wmo-aanbod voor Begeleid Kamer Wonen te behouden zijn de raamovereenkomsten vanaf 1 september 2023 met een jaar verlengd (einddatum 31 augustus 2024). Het betreft een raamovereenkomst waarbij de totale opdracht, vanwege de Europese aanbestedingsdrempel, het budgetplafond van €750.000,- niet mag overschrijden.
De raamovereenkomst loopt op 31 augustus 2024 af en kan niet meer worden verlengd. Begeleid Kamer Wonen wordt meegenomen in de inkoop voor Verblijf Wmo waarvan de overeenkomsten ingaan op 1 januari 2026. Voor de tussenliggende periode dient een overbruggende overeenkomst afgesloten te worden.
Besluit:
1.1 Vanuit de NMD-samenwerking een Semi Open House toelatingsprocedure Begeleid Kamer Wonen Wmo te starten en te publiceren.
1.2 In te stemmen met bijgevoegd Inkoopdocument Begeleid Kamer Wonen Wmo inclusief o.a. het Programma van Eisen en de Overeenkomst.

Vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2024.