Aanvraag kopen groenstrook

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een strook grond, openbaar groen bij de woning te mogen kopen. Het zijn stroken grond die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woning liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. In een aantal gevallen kan de gemeente grond verkopen aan inwoners. Voor de meesten is dit een mooie kans om de kavel uit te breiden. Uiteraard moeten de stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor verkoop in aanmerking te komen. Niet alle stroken kunnen verkocht worden.

Voorwaarden

Toetsing vindt plaats aan de volgende criteria:

 • De groenstrook ligt direct aan bestaand eigendom van de koper;
 • Geen hoofdgroenstructuur (kaart hoofdgroenstructuurexterne-link-icoon);
 • Geen verkoop van monumentale bomen of bomen die beeldbepalend zijn;
 • Geen groenstructuur die beeldbepalend is voor bedrijventerrein, wijk of straat;
 • Geen ondergrondse leidingen of riolering aanwezig;
 • Geen werkzaamheden als het verleggen van tegel- of fietspaden, verplaatsen lichtmasten e.d. zijn nodig;
 • Geen onlogische kadastrale grenzen die het onderhoud van groenbeheer bemoeilijken;
 • Verkoop mag niet leiden tot verkeeronveilige situaties of tot sociaal onveilige plekken;
 • Verkoop mag niet in strijd zijn met andere claims die op die grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • Eerbiediging rechten/belangen van derden. Wanneer aan de te verkopen strook grond meerdere aanwonenden wonen of omwonenden die uitkijken over de te verkopen strook grond. Dan zal voorafgaand aan de verkoop de aan- en/of omwonenden “een verklaring van geen bezwaar” worden gevraagd.  Wanneer één of meerdere aan- en/of omwonenden geen verklaring van geen bezwaar afgeeft, wordt de betreffende strook grond niet verkocht. Gegadigden die aan een dergelijke strook grond wonen, kunnen een verzoek tot aankoop bij de gemeente indienen. De gemeente verstrekt u dan de verklaring van geen bezwaar. Deze verklaring dient u dan aan de aan- en/of omwonenden voor te leggen met het verzoek deze te ondertekenen. Het is aan te bevelen in dergelijke gevallen vooraf te overleggen met uw buren.

Prijzen

De grondprijsbrief en ook de verkoopprijs worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De actuele prijs staat in de laatst vastgestelde grondprijsbrief.

Aanvraag

Heeft u interesse in aankoop van een groenstrook en denkt u dat de verkoop voldoet aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u uw aanvraagformulier + bijlagen versturen per e-mail info@assen.nl of schriftelijk naar:
Gemeente Assen
Team Vastgoed en Grondzaken
T.a.v. verkoop groenstroken
Postbus 30019
9400 RA  ASSEN

Zorg dat uw aanvraag in ieder geval de volgende gegevens bevat:

 • Uw contactgegevens
 • Eenvoudige tekening van de bestaande en toekomstige situatie
 • Waar u de grond voor gaat gebruiken

Voor meer informatie over de koop van een groenstrook kunt u contact opnemen met een medewerker van vastgoed en grondzaken middels het centrale nummer 14 0592.