Afwateringssloten Kloosterveen

De wijk Kloosterveen heeft twee waterstelsels. Eén gesloten rioolstelsel voor huishoudelijk afvalwater en één voor regenwater. Het regenwater wordt deels via  afwateringssloten afgevoerd (ook wel schouwsloten genoemd). De sloten in Kloosterveen zijn meestal in particuliere eigendom. Dit betekent dat de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de sloten. 

Deze profielen zijn toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan:

Hieronder kunt u de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

  • Het zorgen voor een zichtbare afvoer en transport van overtollig regenwater (denk vooral aan water vanuit uw tuin drainage en uit de regenpijp van uw huis en schuur/garage).
  • Tijdelijke opslag en berging bij hevige regenval.
  • Ervoor zorgen dat de grondwaterstand in Kloosterveen niet te hoog wordt. Dit noemen we ontwatering.

De hele wijk heeft belang bij een goed werkend waterstelsel. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaren van de sloten. In Kloosterveen zijn veel sloten aangelegd op particuliere grond. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen deel van de sloot. En dat u deze ook zelf onderhoudt, zodat de werking van de sloot optimaal blijft. 

De sloot is goed onderhouden als regelmatig wordt schoongemaakt. Het najaar is hiervoor een goede periode. Denk hierbij aan het maaien van taluds en het schoonmaken van de slootbodems. Rommel, takken en begroeiing vanaf de schutting haalt u dan weg, zodat de sloot weer goed kan afwateren. Hierbij biedt de gemeente Assen u ieder jaar aan om het slootafval op een daarvoor ingerichte afvalplaats bij u inde buurt te storten. U krijgt rond oktober een flyer met daarop de afvallocaties en de data wanneer dit weer kan.

Nee, dit doen we niet jaarlijks. We gaan handhaven als ons signalen bereiken dat de sloot niet goed afwatert en niet aan de eisen uit het bestemmingplan voldoet. Wij gaan er dan ook vanuit dat de eigenaren van de sloten zorgdragen voor een goed onderhouden sloot. En dat u samen met uw buren en achterburen hier op let.

Een talud is een ander woord voor de helling van de sloot (ook wel slootwal genoemd).

Ja dat mag. Echter alleen als deze beschoeiing voldoet aan het minimale profiel zoals staat omschreven in het bestemmingplan. Deze is in 2018 aangepast naar het minimale profiel zoals hier onder te zien is.  Bredere profielen mogen uiteraard ook. Zo zijn de profielen 810 en 810B die in koopcontracten zijn opgenomen nog steeds uitstekende profielen.

Dit mag van hardhout, kunststof, staal of beton.  Materialen die oplossen in water zoals geïmpregneerd hout zijn vanwege de gevolgen voor het milieu niet toegestaan.

Nee, dat hoeft niet als er tussen de beschoeiing die u wilt aanbreng en uw kavelgrens  (midden van de sloot)  minimaal 37,5 cm zit. Dit geldt ook voor uw achterburen. Zo behouden we de minimale breedte van 75 cm zoals ook in het bestemmingplan staat. Wilt u minder afstand tussen de beschoeiing en de kavelgrens dan die 37,5 cm dan moet u wél een vergunning aanvragen.

Op dit moment bent u niet verplicht om de beschoeiing direct aan te pakken. Wanneer u echter een wijziging aanbrengt in de beschoeiing (bijvoorbeeld bij een vervanging of vernieuwing) dan zal deze wel aan het bestemmingsplan moeten voldoen. Dus met het minimale profiel zoals hierboven is afgebeeld. Een breder profiel mag natuurlijk ook. Voor de gemeente zal dit minimum profiel het uitgangspunt zijn.

De sloot functioneert nu prima. U bent alleen aansprakelijk voor het gedeelte van de sloot op uw eigen kavel.  Voor uw buren geldt dat wanneer zij  de beschoeiing gaan aanpassen of vervangen,  deze in ieder geval  weer terug moet worden gebracht naar het minimale profiel, zoals in het bestemmingplan staat vermeld. 

Door de nieuwe afspraak met het waterschap mag de gemeente meer water uit de wijk Kloosterveen afvoeren. Hierdoor is een smaller profiel dus ook mogelijk. Dit nieuwe minimum profiel is vastgelegd in het bestemmingsplan van 2018. De profielen 810(B) zijn nog van het bestemmingplan vóór 2018 en zijn dan ook prima profielen. Maar voor de gemeente zal het minimum profiel het uitgangspunt zijn zoals het ook staat omschreven in het bestemmingplan. 

Een oorzaak hiervan kan zijn dat de ontwatering van uw perceel niet goed is. Verstandig is om precieze de oorzaak te (laten) onderzoeken. Een oplossing kan zijn om drainage aan te leggen op uw perceel en deze te laten afwateren naar uw sloot.

In het bestemmingsplan ‘Schouwsloten Kloosterveen 2018externe-link-icoon’ vindt u alle regels voor de sloten.