De gemeenteraad

Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente de nieuwe gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste bestuur binnen de gemeente en geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en controleert het werk van de burgemeester en wethouders. De gemeente Assen heeft in totaal 33 gemeenteraadsleden. De meeste leden van de gemeenteraad zijn lid van een politieke partij. Dit kan een landelijke partij zijn, maar ook een plaatselijke / lokale partij.

De gemeenteraad heeft 3 taken:

  1. De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol en stelt de grote lijnen vast voor het beleid (doelen, afspraken, plannen en regels)  van de gemeente;
  2. De gemeenteraad heeft een controlerende rol en controleert de taken van burgemeester en wethouders;
  3. De gemeenteraad heeft een vertegenwoordigende rol en treedt op namens de inwoners.

Bent u benieuwd wie er in de gemeenteraad zitten en wat de verdeling is van de partijen en zetels van de gemeenteraad van Assen? Kijk op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon

Een fractie is een samenwerking tussen gekozen raadsleden van dezelfde partij. Elke fractie heeft zijn eigen taken en beleidsterreinen. Dit zijn bijvoorbeeld: financiën, veiligheid, sociaal domein, ruimte en wonen en milieu. Iedere week komt de fractie samen voor een fractievergadering onder leiding van de (vice) fractievoorzitter. Tijdens deze vergadering overleggen en bepalen de fractieleden de standpunten over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. Hierbij houden ze rekening met de standpunten vanuit het verkiezingsprogramma.

Bent u benieuwd wie er in de fracties zitten? Kijk op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Een gemeenteraadslid of ook wel raadslid genoemd, wordt elke vier jaar gekozen door de inwoners van een gemeente.  De raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. En controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren  het financiële jaarverslag van de gemeente. Daarnaast hebben de gemeenteraadsleden een belangrijke rol in het contact met de  inwoners van de gemeente. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.

Plaatsvervangend raadsleden

Plaatsvervangende raadsleden ondersteunen de fracties van de gemeenteraad. In Assen mag iedere fractie één plaatsvervangend raadslid benoemen. Het plaatsvervangend raadslid mag het woord voeren bij consulterende raadsbijeenkomsten en kan de fractie vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld werkbezoeken. Een plaatsvervangend raadslid mag niet deelnemen aan de formele raadsvergaderingen en heeft geen stemrecht.

Kijk voor een overzicht van de (plaatsvervangende) raadsleden op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters  van de politieke partijen in de gemeenteraad en houdt zich bezig met regels en huishoudelijke zaken rondom de gemeenteraad. Zo bereid het presidium bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad voor. Het presidium vergadert één keer per maand, meestal voordat er een raadsvergadering is. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Marco Out, is ook voorzitter van het presidium. De griffier is adviseur en secretaris van het presidium.

Bent u benieuwd hoe het huidige presidium eruit ziet? Kijk op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

De gemeenteraad van Assen heeft verschillende voorzitters:

Burgemeester (Marco Out)

Voorzitter van de gemeenteraad.

Vicevoorzitter

Wanneer bij een vergadering de voorzitter uitvalt, wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.

Plaatsvervangende voorzitters

De consulterende raadsbijeenkomsten en raadsactiviteiten worden voorgezeten door de plaatsvervangende voorzitters.

Voor het overzicht van de voorzitters kijkt u op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

De gemeenteraad wordt ondersteund door de Griffie, ook wel raadsgriffie genoemd. Het doel van de Griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken. Ook zorgt de griffie er onder andere voor dat de agenda voor de raadsvergadering wordt opgesteld en dat de te bespreken stukken worden gecontroleerd op kwaliteit. Daarnaast zorgt de griffie er voor dat de inwoners  van Assen op de hoogte blijven van de werkzaamheden en besluiten van de gemeenteraad.  

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn rol als voorzitter van deze vergadering. De griffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en zorgt dat de vergadering goed verloopt. Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunt u zien wie er in de raadsgriffie zitten.

Registers integriteit

De griffie houdt de zogenoemde registers integriteit bij. In deze registers staat een overzicht van de geschenken die een raadslid heeft ontvangen, bijeenkomsten die hij of zij op kosten van derden heeft bijgewoond en de zakelijke belangen die mogelijk spelen. Raadsleden hebben hiervoor een meldingsplicht. De integriteitregisters zijn voor iedereen openbaar en via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunnen deze bekeken worden.

Accountantscommissie

De accountantscommissie houdt alle contacten tussen de gemeenteraad en de accountant (boekhouder) bij. Ook adviseert deze commissie de accountant over bijvoorbeeld de jaarrekening en de rapportage. In de accountantscommissie zitten vier raadsleden, waarvan twee uit de coalitie en twee uit de oppositie. De raadsadviseur vanuit de griffie is de secretaris van deze commissie. Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunt u de verdeling van deze commissie zien.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de uitvoering van het beleid van de gemeente. Hierbij wordt gekeken of de uitvoering op een goede manier en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is. Het instellen van een Rekenkamercommissie (RKC) is wettelijk verplicht. De RKC bepaalt zelf de onderwerpen voor hun  onderzoek. Hiervoor vragen ze van te voren informatie vanuit de fracties, de raad en de inwoners van Assen. De raadsadviseur is adviseur en secretaris van de RKC. Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunt u de verdeling van deze commissie zien.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Assen is altijd op zoek naar onderwerpen  om te onderzoeken. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. De rekenkamer gebruikt uw inbreng om te bepalen waarnaar zij in het komende jaar onderzoek zal doen. Als u een idee heeft, laat het ons vooral weten. 

U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via het mailadres: rekenkamercommissie@assen.nl

Werkgeverscommissie

In tegenstelling tot andere functies bij de gemeente, zijn de griffier, griffiemedewerkers en andere personen die werken bij de  griffie in dienst van de gemeenteraad. Hierdoor is de raad dus ook werkgever en  heeft hiermee toestemming om alle beslissingen te nemen om iemand aan te nemen of om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voor de praktische en dagelijkse uitvoering van deze werkgeverstaak wordt er gebruik gemaakt van de werkgeverscommissie. Deze bestaat uit raadsleden die, naast de politieke rol die zij hebben, ook een werkgeversfunctie hebben.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie houdt zich bezig met de voorbereidingen voor de benoeming en herbenoeming van de burgemeester. Daarnaast voert deze commissie de klankbordgesprekken met de burgermeester uit. Dit zijn gesprekken waarin het functioneren van de burgermeester wordt besproken. De griffier is adviseur en secretaris van de vertrouwenscommissie. Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunt u de verdeling van deze commissie zien.