Documenten

Bent u opzoek naar een bepaald document of wilt u weten welke ingekomen stukken er zijn? Dan kunt u dit doen op deze documentenpagina. Ook kunt u meer lezen over wat precies schriftelijke vragen, moties en amendementen zijn.

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken bestaan uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad.
De brieven worden beschikbaar gesteld aan de raad en op de lijst ingekomen stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.
De LIS wordt een week voor de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Raadsleden hebben op deze manier voldoende tijd om de ingekomen stukken door te nemen. Bekijk alle ingekomen stukken op de website van de gemeenteraad (pagina ingekomen stukken)externe-link-icoon.

Schriftelijke vragen

Ieder raadslid mag aan het college schriftelijke  vragen stellen over alle zaken die belangrijk zijn voor de raad en waarvan ze meer af willen weten. Wanneer een raadslid een schriftelijke vraag indient, krijgen alle raads- en collegeleden hiervan een kopie.  De schriftelijke vragen zijn daarmee ook een controle middel om te zien of het college van burgermeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

De schriftelijke vragen worden door het college zo snel mogelijk beantwoord. En in ieder geval binnen dertig dagen na de dag van ontvangst. Alle raadsleden en de pers krijgen van deze reactie een kopie. De schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad (pagina schriftelijke vragen)externe-link-icoon.

Moties

De raad heeft verschillende mogelijkheden om het beleid aan te passen. Een van deze middelen is een motie. Een motie is een oproep of wens van een raadslid aan het college van burgermeester en wethouders om het beleid te wijzigen of aan te passen. Bekijk alle moties op de website van de gemeenteraad (pagina moties).externe-link-icoon

Amendementen

De raad heeft verschillende middelen om het beleid aan te passen. Een van die middelen is een amendement. Een amendement is een geschreven wijziging van een raadsbesluit. Een raadslid kan een amendement schriftelijk indienen tijdens een raadsvergadering.

Wanneer een amendement wordt ingediend, vraagt het raadslid daarmee of er een verandering aangebracht kan worden in een besluit. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als het amendement wordt aangenomen. Dat wil zeggen dat de meerderheid van de raad zijn stem uitbrengt om voor of tegen het amendement te stemmen. Als zij akkoord zijn, wordt de wijziging aangebracht. Als een amendement niet wordt aangenomen, dan worden er geen wijzigingen toegebracht.

Het verschil tussen een amendement en een motie is  dat een amendement direct het beleid of een verordening (besluit) wijzigt. De aangenomen wijzigingen in een amendement gaan dus direct in. Een motie is vaak een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders dat nog een verder vervolg krijgt. Een motie is daarmee politiek gezien minder zwaar dan een amendement.

Op de website van de gemeenteraad (pagina amendementen)externe-link-icoon vindt u de verworpen, ingetrokken en aangenomen amendementen.

Rekenkamercommissie (publicaties)

De rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt gekeken of de uitvoering efficiënt en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is. Alle rapportages van de rekenkamercommissie kunt u terugvinden op de website van de gemeenteraad (pagina rekenkamercommissie)externe-link-icoon.

Register integriteit

De griffie houdt de zogenoemde registers integriteit bij. Deze registers geven inzicht in de geschenken die een raadslid heeft ontvangen, bijeenkomsten die hij of zij op kosten van derden heeft bijgewoond en de zakelijke belangen die mogelijk spelen. Raadsleden hebben hiervoor een meldingsplicht. Om volledig transparant te zijn, worden deze registers gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem en zijn ze dus openbaar. Alle registers kunt u terugvinden op de website van de gemeenteraad (pagina register integriteit)externe-link-icoon.