Explosieven

De afgelopen jaren is er in het kader van het infrastructurele project FlorijnAs op veel plekken flink gegraven in de stad. Dat is de reden dat de gemeente een onderzoek heeft laten uitvoeren naar Niet Gesprongen Explosieven en verdachte plekken in een explosieven-risicokaart vastlegt. Op deze kaart staan mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Steeds meer gemeenten laten een explosieven risicokaartexterne-link-icoon maken. Hieronder leest u wat u moet doen als u een Niet Gesprongen Explosief (NGE) aantreft. 

Wat kan ik wel en moet ik niet doen?

Het kaartje geeft locaties aan met mogelijke locaties. Dit gaat niet meteen om grote explosieven. Het gaat met name om (lege) granaten of kleine munitie. De kans op een fikse vliegtuigbom, zoals is aangetroffen op vliegveld Eelde, is klein. 

Woont u in een gebied dat verdacht is? Dan is er niets aan de hand zolang u geen grote grondwerkzaamheden verricht. U kunt gerust tuinieren. Wilt u in zo’n gebied bijvoorbeeld een diepere vijver aanleggen of een aanbouw plaatsen? Dan is het verstandig om contact met ons op te nemen en uw aannemer of uitvoerder van de kaart op de hoogte te stellen. Wij adviseren u ook om de bijgevoegde vragen en antwoorden te lezen.

Wat zie ik op de ‘Risicokaart niet gesprongen explosieven Assen'?

U ziet op de Risicokaart een plattegrond van Assen met informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in de bodem aanwezig zijn. Op de risicokaart onderscheiden we een aantal zones met een verschillende risiconiveaus: 

  • Rode gebieden: mogelijke kans op NGE 

  • Groene gebieden: niet verdacht 

  • Roze gebieden: verdacht (hier hebben al werkzaamheden plaatsgevonden) 

NB: In de roze gebieden worden geen NGE’s verwacht maar ze zijn niet officieel vrijgegeven. 

Kaart met mogelijke locatiesexterne-link-icoon

Veel gestelde vragen over de Explosieven-Risicokaart NGE

Conventionele explosieven worden ook wel ‘Niet Gesprongen Explosieven (NGE)’ genoemd. Deze explosieven stammen nog uit de Tweede Wereldoorlog. U kunt denken aan lege hulzen, munitie en granaten. De kans op een grote vliegtuigbom zoals bij vliegveld Eelde is aangetroffen, is klein. 

In de gemeente Assen wordt veel gebouwd en gegraven. De gemeente Assen wilde graag zicht krijgen op Niet Gesprongen Explosieven en de gevolgen van de aanwezigheid daarvan. Daarom hebben we in kaart laten brengen op welke locaties binnen Assen zich mogelijk Niet Gesprongen Explosieven in de bodem bevinden. De risicokaart is samengesteld op basis van onderzoek door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf. 

Iedereen die grond gaat bewerken, is verplicht om zijn werknemers een veilige werkplek te geven. Deze verplichting geldt voor de opdrachtgever en de aannemer die dit gaat uitvoeren. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een gemeente heeft de taak om de inwoners en opdrachtnemers te informeren waar mogelijk Niet Gesprongen Explosieven liggen. De kaart laat zien waar mogelijk sprake is van een verdacht gebied. 

Wij hebben een gecertificeerd en gespecialiseerd onderzoeksbedrijf verzocht om een (historisch) vooronderzoek uit te voeren. Het doel van dit vooronderzoek is het verzamelen van historisch bronnenmateriaal en het beperkt analyseren van deze gegevens. Het eindproduct van dit vooronderzoek is een risicokaart, waarop de grenzen van mogelijke gebieden zijn aangegeven. Het verzamelde historische bronnenmateriaal bestaat onder andere uit literatuur, archiefstukken, luchtverkenning foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, militaire dagrapporten, getuigenverklaringen en rapporten van eerder uitgevoerde explosieven opsporingswerkzaamheden. 

Als uw grond niet op de kaart is aangegeven als verdacht gebied, is het heel onwaarschijnlijk dat er NGE liggen. 

Er zijn in heel Nederland diverse risicokaarten gemaakt. De weergave ervan is niet identiek. De gemeenten Rotterdam, Hoek van Holland, Dordrecht, Nijmegen en Enschede zijn voorbeelden van gemeenten die ook een dergelijke kaart hebben laten maken.

Zolang u geen grondwerkzaamheden verricht, hoeft u niets te doen. Explosieven die in de bodem liggen en niet aangeraakt worden, leveren in principe geen gevaar op. U kunt bijvoorbeeld gewoon tuinieren. 

Tot en met 30 centimeter diep kunt u alles doen. Ook graafwerkzaamheden die zich beperken tot het graven in een naoorlogse ophoog laag kunt u gewoon uitvoeren. Als u dieper de grond in wilt en echt grondwerkzaamheden gaat verrichten, is het verstandig om eerst de risicokaart te raadplegen. U kijkt of u in een verdacht gebied zit. Zit u in een verdacht gebied, dan is het verstandig om contact op te nemen met ons op te nemen en uw uitvoerder of aannemer op de hoogte te stellen. 

Er is geen wettelijke verplichting om een handleiding op te stellen wat te doen bij het aantreffen van een NGE. De gemeente heeft wel een geadviseerde handelswijze: 

  • Stop het werk, stop graven of roeren in de grond 
  • Houdt afstand en houdt anderen op afstand 
  • Bel 112 
  • Wacht op instructies van de politie en volg deze op 
  • Wanneer nodig belt de politie de EOD (explosieven opsporingsdienst)