Flexwonen

In Assen is een groot tekort aan (huur)woningen. Daarom zijn we samen met woningcorporatie Actium op zoek gegaan naar locaties voor tijdelijke woningbouw. Op dit moment zijn we bezig om plannen voor flexwoningen op de Groene Dijk verder uit te werken. Op deze locatie willen we zogenoemde flexwoningen bouwen.

Locatie Groene Dijk

Het bedrijventerrein Groene Dijk is de eerste locatie waar we tijdelijke flexwoningen willen bouwen. Op de kavels zijn de aansluitingen voor elektriciteit, water en riolering al grotendeels aanwezig. Hierdoor is het mogelijk om op korte termijn tijdelijke woningen te bouwen. Daarnaast zijn belangrijke voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en zorg op redelijk korte afstand bereikbaar.

Het plan is om op een deel van het bedrijventerrein ongeveer 150 flexwoningen te bouwen, voor in ieder geval 15 en maximaal 20 jaar. Daarna kunnen ze eventueel op een andere locatie geplaatst worden. We ontwerpen een tijdelijke woonbuurt die passend is in de huidige omgeving. Daarvoor is een mix van verschillende woningtypen belangrijk. Bijvoorbeeld appartementen en woningen van één tot maximaal drie woonlagen. Daarbij richten we de woonbuurt zo groen mogelijk in.

Op de stedenbouwkundige tekening aan de rechterkant van deze pagina ziet u het huidige plan. Het plan is nog niet vastgesteld. Het geeft een indruk van de groene buurt die we willen creëren. De plannen werken we nog verder uit. Daarbij zijn we ook in gesprek met omwonenden over de inrichting en leefbaarheid van het gebied. Het hele stedenbouwkundige plan kunt u vinden op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Op de afbeelding staat de kaart van de locatie Groene Dijk met daarop de toekomstige situatie van het flexwonen plan. In het plan worden tegenover de brandweer, langs de Mien Ruysweg, nieuwe woningen gepland. In totaal 146 tot 150 woningen en een buurtwoonkamer, die bij de entree van het gebied komt. De woningen staan in een soort kleinere hofjes: Drie van de hofjes zijn met grondgebonden woningen en in het midden zijn twee woonblokken met dubbele galerijflats, die tegenover elkaar staan. Langs en tussen de hofjes maken we slingerende fiets- en wandelroutes met een groene inrichting. Het woongebied is autovrij, waardoor we veel groene ruimte kunnen maken. Aan de overzijde van de Mien Ruysweg, langs de hockeyvelden, is er ruimte om te parkeren op twee grote nieuwe parkeerplaatsen.

Planning

De gemeenteraad heeft op donderdag 18 april ingestemd met de bouw van 150 flexwoningen aan de Groene Dijk in Assen. Assen krijgt 96 flexwoningen, verdeeld over 4 wooncomplexen van 3 bouwlagen van het Rijksvastgoedbedrijf en de 54 overige woningen worden gebouwd in opdracht van Actium. Tegelijk met de goedkeuring van het plan voor de realisatie van flexwonen op de Groene Dijk, heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een zogeheten bindend advies om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. Binnen enkele weken zal deze omgevingsvergunning worden verleend. Direct daarna beginnen we met de civieltechnische werkzaamheden die nodig zijn om het project te realiseren.  De verwachting is dat de eerste bewoners dit najaar al kunnen wonen in de gemeentelijke woningen. 

Vragen en contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@assen.nl of via ons algemene telefoonnummer: 14 0592. 

Veelgestelde vragen flexwonen

Er is een groot tekort aan (huur)woningen in Assen. Met name voor jongeren en starters is het lastig om een woning te vinden in Assen. Daarnaast is er vaak geen woning beschikbaar voor mensen die met spoed hun woning uit moeten en kunnen mensen met een verblijfstatus niet snel genoeg terecht in een huurwoning. Om deze mensen op korte termijn een woning aan te kunnen bieden, willen de gemeente en Actium op een aantal plekken in Assen tijdelijke woningen bouwen. 

In Assen zetten we ook in op permanente woningbouw. We willen de bouw van woningen versnellen. Dit doen we door woningbouwplannen in bijvoorbeeld Kloosterakker, de binnenstad en het Havenkwartier. Voor het ontwikkeling van deze nieuwbouwlocaties is veel tijd nodig. Daarom zetten we tegelijkertijd in op een aantal locaties voor flexwonen. In verband met de tijdelijkheid kan hiervoor een kortere vergunningprocedure doorlopen worden. Bovendien worden flexwoningen in de fabriek al gebouwd, waardoor ze op locatie snel afgebouwd kunnen worden. 

Op het bedrijventerrein Groene Dijk is het mogelijk om op korte termijn flexwoningen te plaatsen, doordat de grond van de gemeente is en er al infrastructuur, zoals wegen en riolering, aanwezig is. Daarnaast kunnen we hier een goede kwaliteit van wonen maken, onder andere omdat het vlak naast voorzieningen ligt en goed bereikbaar is. 

Veelgestelde vragen locatie Groene Dijk

In het huidig plan gaan we uit van ongeveer 150 woningen.

De woningen zijn bedoeld voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. We vinden het belangrijk dat er een goede mix van bewoners komt. Een groot deel van de woningen wordt gebouwd voor jongeren en starters op de huizenmarkt. Ook mensen die in een noodsituatie zitten en snel hun woning uit moeten en mensen met een verblijfstatus kunnen een woning toegewezen krijgen.

Samen met Actium maken we afspraken over de toewijzing van woningen. Voor het huisvesten van statushouders is het van belang dat ze in een ‘gemengde woonwijk’ komen te wonen. Daarom zullen er nooit alleen maar statushouders gehuisvest gaan worden.

Er komen verschillende type woningen, zodat er een mooie mix ontstaat. Er komen woningen voor 1 persoon tot woningen voor gezinnen. Het is een mix van flexwoningen, met verschillende grootte. Dit zijn onder andere:

  • grondgebonden en gelijkvloers
  • grondgebonden van 2 lagen
  • studio's en appartementen.

De woningen worden duurzaam gebouwd en zijn van goede kwaliteit. In de buitenkant van de woningen willen we hout verwerken, passend bij de omgeving. We hebben een aantal beelden gedeeld, die een impressie geven van hoe de woningen eruit kunnen komen te zien. Deze beelden zijn op de pagina te zien.

De woningen worden voor een periode van minimaal 15 en maximaal 20 jaar geplaatst. Daarna kunnen ze eventueel verplaatst worden naar een andere locatie.

De woningen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen de bewoners doorstromen naar een permanente (huur)woning. Met Actium gaan we de afspraken over doorstroming verder uitwerken. 

Dit moet Actium nog verder uitwerken. Aangezien mensen er maar tijdelijk wonen, zijn ze van plan om bijvoorbeeld de wand- en vloerafwerking aan te brengen.

In het huidige plan krijgen de woningen geen eigen tuin. De (gemeenschappelijke) openbare ruimte is eigendom van de gemeente en wij zullen deze ook onderhouden.

Tijdens de bijeenkomst hebben we meerdere signalen ontvangen over de verkeersveiligheid, zowel op het bedrijventerrein zelf als over de verkeersveiligheid op de toegangswegen naar het terrein toe. Deze signalen nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen. 

De parkeerplaatsen staan ingetekend op de afbeelding bovenaan deze pagina. Deze worden op een aparte kavel aangelegd zodat het woongebied autoluw blijft. Indien nodig zijn er nog opties om deze parkeerplaatsen uit te breiden. 

Uit onderzoek is gebleken dat ons eerdere plan niet voldeed aan de geluidsnorm. De woningen waren te dicht op de geluidszone van de brandweer getekend. 

In ons nieuwe plan voldoen de woningen aan de geldende geluidsnormen. 

Zodra de flexwoningen weg zijn, komen de woon-werkkavels weer in de verkoop.

Veelgestelde vragen meedenken en overige informatie

De afgelopen tijd hebben we de plannen verder uit gewerkt. Op 5 maart is het college akkoord gegaan met het projectplan. Dit betekent dat op het plan op 18 april aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor een definitief besluit. 

Ondertussen zijn we bezig met voorbereidingen ter realisatie van de flexwoningen. Zodat als er op 18 april een besluit is we ook zo snel mogelijk kunnen starten met het realiseren van de plannen.  

Direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein worden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het terrein en de leefbaarheid in de buurt. Heeft u hier ideeën over? Dan kunt u mailen naar info@assen.nl.

Direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein houden we regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen per brief.  

U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dat ook in de nieuwsbrief vermelden.