Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Werken met grond- en bouwstoffen 

Bent u van plan grond- of bouwstoffen toe te passen? Of gaat u graven in de bodem? Dan is het goed om te weten dat de bodemkwaliteit er niet op achteruit mag gaan. Dit betekent dat u voor u dit doet, eerst moet weten wat de bodemkwaliteit is en dat de grond- en bouwstoffen die u van plan bent te gebruiken van (minimaal) dezelfde kwaliteit zijn. Meer informatie over de wijze waarop de kwaliteit van grond- en bouwstoffen kan worden vastgesteld kunt u vinden op de website Informatiepunt Leefomgeving (pagina milieuverklaring bodemkwaliteit)externe-link-icoon

Nota bodembeheer

De gemeente Assen heeft beleid vastgesteld in de Nota bodembeheer om het hergebruiken van grond en baggerspecie te stimuleren en te reguleren. Hierdoor wordt bespaard op het gebruik van grondstoffen en wordt invulling gegeven aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik. U kunt de Nota bodembeheer vinden op de webpagina ‘Milieu’ onder het kopje ‘Bodemfunctiekaart’.

PFAS

Op 3 december 2019 heeft het college van B&W de Bodemkwaliteitskaart PFAS voor Drenthe vastgesteld. De vastgestelde waarden in de kaart voldoen aan de landelijke PFAS-normen voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur.

PFAS is de verzamelnaam van een grote groep chemische stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden in veel producten gebruikt, zoals pannen, kleding, verf en brandblusschuim. Deze stoffen zijn schadelijk als ze in de bodem terecht komen.

De landelijke PFAS-normen zijn vastgesteld op basis van onderzoek van het RIVM. Daarnaast heeft de RUD Drenthe de PFAS-gehalten in de Drentse bodem laten meten. Hieruit bleek dat de PFAS- waarden in Drenthe voldoen aan de landelijke normen voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur.

Aanbieden grond

Grond kunt u niet aanbieden bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij een van de erkende grondbedrijven in de omgeving van Assen.

Aanvraag

Op deze manier meldt u het graven in bodem, het toepassen van grond en het opslaan van grond. U doet de melding bij het Omgevingsloket. In sommige gevallen hoeft u alleen informatie te verstrekken.

Met behulp van de ‘Vergunningcheck’ in het Omgevingsloket kan worden nagegaan om welke meldingen het gaat in de betreffende situatie en welke regels van toepassing zijn bij het uitvoeren van deze milieubelastende activiteiten. Meer informatie over het melden van bodemactiviteiten via het DSO kunt u vinden op de website Informatiepunt leefomgeving (pagina melden bodemactiviteiten).externe-link-icoon

Voorwaarden

Wilt u heel veel grond verplaatsen of afvoeren (meer dan 1.000 m³ vaste stoffen)? Of wilt u dieper dan 3 meter graven? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij Informatiepunt leefomgevingexterne-link-icoon.