(Grond)Wateroverlast

Door klimaatveranderingen vallen er steeds meer hevige regenbuien. Dit water moet u, als eigenaar van een perceel, goed opvangen en afvoeren. Anders krijgt u een drassige tuin of ontstaan er waterplassen in uw tuin. Een drassige tuin kan ook veroorzaakt worden door een hoge grondwaterstand. Dit kan er ook voor zorgen dat er water in uw kelder of kruipruimte staat.

Wateroverlast in de tuin

Als u last heeft van wateroverlast in de tuin kan dit door een hoge grondwaterstand komen. In Assen meten we iedere dag de grondwaterstand op twaalf plaatsen. De hoeveelheid regen meten we op drie plekken. Zo weten we, hoe snel het grondwater stijgt in de verschillende wijken na een regenbui.​

U kunt de grondwaterstanden in uw buurt zelf bekijken op deze website.​

Als de wateroverlast in uw tuin niet veroorzaakt wordt door een hoge grondwaterstand, kan het zijn dat het water niet goed weg kan. Mogelijke redenen hiervoor zijn: ​

  • U heeft veel tegels in uw tuin. Hierdoor kan het water niet goed de grond in stromen (infiltreren). Het helpt om uw tuin te vergroenen. Het duurzaamheidscentrum Assen legt uit hoe u dit kunt doen.​

  • Er is wateroverlast in de brandgang, steeg of het achterpad achter of naast uw tuin. Als het water in uw tuin normaal gesproken afwatert naar bijvoorbeeld een achterpad, en het water van het achterpad wordt niet goed afgevoerd, dan kan dat voor wateroverlast in uw tuin zorgen. Hierover lees je meer onder het kopje "Wateroverlast in de brandgang".

Wateroverlast in de brandgang

In Assen bevinden zich in de meeste wijken brandgangen tussen de woonblokken. Een brandgang is een pad of steeg dat tussen en naast huizenblokken ligt. De brandgang wordt gebruikt om via de zijkant en achterkant de tuinen en/of schuurtjes te bereiken. Vaak wordt dit ook een achterpad genoemd.

Deze brandgangen zijn in eigendom van aangrenzende particulieren,  van de woningbouwvereniging of van de gemeente. In de meeste brandgangen zijn straatkolken aanwezig, die het overtollige regenwater  horen af te voeren via een ondergronds regenwaterriool naar het dichtstbijzijnde gemeentelijke riool of een sloot. ​

Brandgangen liggen vaak dieper dan de aangrenzende achtertuinen. Dat betekent dat bij hevige buien regenwater richting de brandgang loopt.  Dit gebeurt vooral als de tuinen veel verstening hebben en daken van bijvoorbeeld schuurtjes rechtstreeks regenwater lozen op de brandgang. Als vervolgens de aanwezige kolken het regenwater niet kunnen verwerken of er geen kolken aanwezig zijn, dan kan er water blijven staan in de brandgang. Dit kan voor wateroverlast zorgen in de naastgelegen tuinen.​

Voor een openbare brandgang is de gemeente verantwoordelijk voor het functioneren van de afwatering. Voor een brandgang van de woningbouwvereniging is deze instantie verantwoordelijk voor een goede afwatering.​

Particuliere brandgangen​

Voor de afwatering van een brandgang, die in particulier bezit is (meestal de aangrenzende bewoners), zijn de desbetreffende eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk. Dat betekent dat de eigenaren samen voor een oplossing moeten zorgen wanneer er problemen met de brandgang zijn en voor onderhoud moeten zorgen. De gemeente heeft alleen de zorgplicht voor de eindafvoer van een eventueel aanwezige particuliere riolering naar het openbaar gebied.​

Onderhoud​

Onderhoud betreft het onderhoud van afwateringskolken en afvoerleidingen in het pad, en ook het onderhoud van de bestrating (tegels of stenen). Onderhoud is nodig om de paden begaanbaar te houden voor goed en veilig gebruik. Ook moeten de materialen vervangen worden als deze versleten zijn. ​

Wateroverlast in de kruipruimte of kelder

Perioden met water in kruipruimtes in Assen zijn niet ongewoon. Dit wordt veelal veroorzaakt door een leemlaag die onder een groot deel van Assen aanwezig is. Deze leemlaag heeft een stevige structuur waar water moeilijk doorheen kan zakken. In perioden met heftige buien of met langdurige regenval stijgt de grondwaterspiegel boven deze leemlaag aanzienlijk en soms in korte tijd. Hierdoor kan grondwateroverlast ontstaan. Dit kunt u bijvoorbeeld merken doordat er water in uw kruipruimte of kelder staat.

Wat doet de gemeente

Samen met het waterschap proberen we voor een goede ‘grondwaterbalans’ te zorgen. We leggen bijvoorbeeld sloten en drainage aan in het openbaar gebied, zodat overtollig (grond)water afgevoerd kan worden. Het waterschap doet het peilbeheer van het oppervlaktewater. Helaas is het in extreem natte periodes, ook gezien de bodemopbouw, niet te voorkomen dat de grondwaterstand stijgt. Daarnaast hebben we als gemeente een Grondwaterzorgplicht. Dat houdt in dat we het overtollige grondwater van particuliere percelen moeten innemen en afvoeren via het rioolstelsel en/of openbaar slotenstelsel.

Wat kunt u doen?

U bent als perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor de grondwaterhuishouding op uw eigen terrein. Als u bijvoorbeeld water in uw kelder heeft en de oorzaak daarvan is de grondwaterstand, dan moet u zelf de kelder waterdicht (laten) maken.

Heeft u slechts een deel van het jaar (bijvoorbeeld in de winter) water in de kruipruimte?

Dan kan dat erop wijzen dat er sprake is van een stijgende grondwaterspiegel boven de slecht doordringbare leemlaag. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Als u er wel last van heeft, bijvoorbeeld omdat er vocht opkruipt in uw muren of omdat u een houten vloer heeft, dan moet u zelf de grondwaterstand ter plaatse van u perceel verlagen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de aanleg van een (ring)drainage rond de woning. Dit kan ook in combinatie met een ontluchtingssysteem van de kruipruimte. In overleg met ons kan uw drainage aangesloten worden op het gemeentelijk riool of op een sloot. Een andere optie is om met een dompelpomp het water naar het gemeentelijk riool te pompen. Dit heeft als nadeel dat u grondwater vanuit de omgeving naar uw perceel trekt.

Heeft u een groot deel van het jaar water in de kruipruimte?

Dan zijn er mogelijk andere oorzaken, bijvoorbeeld:

  • Een lekke drinkwaterleiding. Zit het lek nadat het water binnenkomt bij uw meter, dan merkt u dat aan een hoger drinkwaterverbruik. Het lek kan ook in een leiding voor uw drinkwatermeter zitten.
  • Een lekkend particulier vuilwaterriool. Als dit het geval is zult u ook last hebben van stankoverlast.
  • Een lekkende of niet aangesloten regenwaterafvoer van uw dak of een van de aangrenzende daken.

Vragen

Heeft u vragen over (grond)water in de kruipruimte of kelder? Neem dan contact op met onze (grond)wateradviseur via info@assen.nl.