Nota parkeernormen

Om bouwplannen te toetsen aan voldoende parkeergelegenheid, is de nota parkeernormen Assen opgesteld. In de bestemmingsplannen kan naar deze nota worden verwezen. De nota bevat naast de Assense parkeernormen ook een beschrijving van de toepassing van deze normen, om de werkwijze transparant en eenduidig te houden. De nota parkeernormen bevat alleen het parkeerbeleid ten aanzien van bouwontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning wordt verstrekt.

Met de nota parkeernormen wordt ingezet op het goed faciliteren van parkeren, zonder andere thema’s uit het oog te verliezen. Er is ook aandacht voor o.a. klimaatbeheersing en concepten waardoor minder parkeerplaatsen nodig zijn (het gebruik van deelauto’s bijvoorbeeld).

Om te bepalen of een ontwikkeling voor wat parkeren betreft doorgang kan vinden, toetst de gemeente de aanvraag aan het bestemmingsplan. Binnen de bestemmingsplannen is opgenomen dat bij een ontwikkeling in voldoende mate moet worden voorzien in parkeergelegenheid. In de nota parkeernormen is opgenomen wat ‘voldoende parkeergelegenheid’ is.

Als in een bestemmingsplan geen parkeernorm of verwijzing naar een nota parkeernormen is opgenomen, was de bouwverordening tot 1 juli 2018 het vangnet. Voor ‘nieuwe’ bestemmingsplannen (vanaf 29 november 2014) geldt dat het bestemmingsplan zelf een parkeernorm of een verwijzing naar een nota parkeernormen moet bevatten.

Klik op de button "bekijk" om de nota parkeernormen in te zien. Mocht u dit document niet goed kunnen lezen, mail dan naar info@assen.nl