Ombudscommissie

Klachten over de gemeente of GKB? De ombudscommissie is er voor u!

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Bij ons is dat niet anders. Bent u ontevreden over ons? Over de dienstverlening of de manier waarop u bent behandeld? Laat dat ons weten. Wij kunnen dan proberen fouten te herstellen en klachten op te lossen.

Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld als u van mening blijft verschillen of u vindt dat er niet naar u geluisterd wordt. Dan is het goed om te weten dat u in tweede instantie bij de onafhankelijke ombudscommissie terecht kunt. Deze commissie handelt klachten af over de gemeente en de gemeenschappelijke kredietbank (GKB). Bij de ombudscommissie kunt u op uw gemak uw verhaal doen.

In de meeste gevallen probeert de ombudscommissie daarna in goed overleg tot een oplossing te komen. De commissie is onafhankelijk. Daardoor kan ze vaak meer bereiken. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende. Maar het kan ook zijn dat u toch een officiële klacht bij ons wilt indienen. Als u de interne klachtprocedure al hebt doorlopen kunt u dat doen bij de ombudscommissie. 

De ombudscommissie gaat alleen over de dienstverlening en de manier waarop u behandeld bent. Als u het niet eens bent met een beslissing van ons, dan maakt u gebruik van de  bezwaarprocedure.

In gesprek met de ombudscommissie

De ombudscommissie houdt elke 2e woensdag van de maand vanaf
15.30 uur spreekuur in het stadhuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Dit kunt u doen via telefoonnummer 06-12019423 of via het  contactformulier.

Wilt u geen gebruik maken van het spreekuur, maar toch uw klacht of vraag voorleggen aan de ombudscommissie? Dan kunt u ook een brief sturen naar: Ombudscommissie, Postbus 952, 9400 AZ Assen.

Ombudscommissie assen

Voorzitter Mevrouw P.H.C. van der Made

Mevrouw Nellie van der Made is sinds 1 januari 2019 lid van de ombudscommissie. Sinds 1 januari 2020 vervult zij de functie van voorzitter. Mevrouw Van der Made heeft gelet op haar werk als mediator ruime kennis en ervaring op het gebied van geschilbeslechting.

Secretaris De heer C.E. Niemeijer

De heer Niemeijer heeft voor zijn pensionering ruime gemeentelijke ervaring waaronder als stadsdeelcoördinator/gebiedsmanager.

Mevrouw E. Perk

Mevrouw Perk is lid en plaatsvervangend voorzitter. Zij heeft ruime ervaring in commissies waaronder ook klachtencommissie.

Rapporten / verslagen

Via het archiefexterne-link-icoon kunt u alle rapporten / verslagen teruglezen.

Lees de Verordening gemeentelijke ombudscommissie op wetten.nlexterne-link-icoon.

Ombudsman Assen

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

De commissie vraagt bij een ontvankelijke klacht het bestuursorgaan een schriftelijke reactie te geven op de klacht. Vervolgens worden de klager en het bestuursorgaan schriftelijk uitgenodigd voor een hoorzitting. Onderdeel van de uitnodiging is de schriftelijke reactie van het bestuursorgaan en alle stukken die betrekking hebben op de klacht.

Tijdens de hoorzitting probeert de commissie aan de hand van het stellen van vragen de gehele voorgeschiedenis te reconstrueren. De klager wordt ook in de gelegenheid gesteld een toelichting  te geven op de klacht. Het bestuursorgaan wordt in het kader van wederhoor gehoord. Het horen vindt niet in elkaars aanwezigheid plaats.

Op basis van het dossier en de gesprekken wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Dit rapport wordt naar alle partijen gestuurd en kunnen opmerkingen worden gemaakt. Indien de opmerkingen terecht zijn, worden deze overgenomen. Zo niet, dan wordt dit gemotiveerd door de commissie. Daarna volgt het definitief rapport met het oordeel van de commissie en eventuele aanbevelingen.