Preventiefonds

Waarvoor subsidie?

Het Preventiefonds heeft als doel om vernieuwende initiatieven van vrijwilligersorganisaties, bewoners en professionele organisaties te ondersteunen. We steunen initiatieven in de gemeente Assen die een bijdrage leveren dat met name kwetsbare inwoners mee kunnen doen in de maatschappij en gezond en zelfredzaam blijven. Daardoor hebben zij geen of minder lang zorg van professionals nodig.

Het Preventiefonds bestaat uit twee soorten regelingen die van deze doelstelling uitgaan. Er is een regeling voor professionals en een regeling voor inwoners/vrijwilligers. 

Voorbeelden van aanvragen zijn:

  • Het organiseren van een event voor ouderen vanuit ArendState.
  • Natuurwandelingen voor minder actieve volwassenen.
  • Realisatie van een Buurtcirkel > Stichting  Cosis en Vaart Welzijn 

Voor wie bedoeld?

Inwoners en vrijwilligers. Vraag dit aan via STILAexterne-link-icoon.

Professionals bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere professionele partijen die het uitvoeren van activiteiten op het gebied zorg, welzijn en participatie tot doel hebben. Komt uw aanvraag binnen bij de gemeente, dan kijken we naar een aantal zaken:

  • De activiteit is bedoeld voor inwoners van de gemeente Assen.
  • De activiteit is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod van hulp en ondersteuning in Assen.
  • De activiteit kan ook worden voortgezet na afloop van een fonds bijdrage.
  • Uw organisatie is bereid om zelf 25% van de kosten bij te dragen.
  • U werkt samen met een andere professionele organisatie.
  • Voor de activiteit hebben deelnemers geen indicatie nodig.
  • U vraag éénmalig een financiële bijdrage.

Wanneer aanvragen?

Het hele jaar door. De aanvragen worden binnen een termijn van acht weken na de sluitingsdatum behandeld. 

Hoogte van subsidiebedrag

De inzet van eigen (financiële) middelen is minimaal 25% van de totale kosten.
Per aanvraag is maximaal €50.000,- beschikbaar en activiteiten komen slechts eenmalig in aanmerking voor subsidie. Het beschikbare bedrag wordt in drie periodes over het kalenderjaar verdeeld.

Online aanvraagformulier

Toekenningen Preventiefonds

Het fonds is bedoeld voor ideeën die vernieuwend zijn ten opzichte van het reguliere aanbod van hulp en ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Het organiseren van een event voor ouderen vanuit ArendState > Stichting Accoladezorg.
    Een belevingsgerichte markt met informatie over het aanbod voor ouderen in de gemeente. Denk aan aanpassingen in huis, activiteiten en aanbod in zorg- en hulpverlening. Het geven van informatie op deze schaal door allerlei zorgaanbieders, vrijwilligers(organisaties) en andere instanties bestaat nog niet in Assen. 
  • Natuurwandelingen voor minder actieve volwassenen > Stichting Gezond Natuur Wandelen
    Onder leiding van vrijwilligers worden wandelingen dicht bij huis op een laagdrempelige manier verzorgd. De wandelingen hebben als doel om beweging te bevorderen (preventie), sociaal contact op te bouwen (welzijn) en om natuurbeleving te stimuleren (betrokkenheid). Vernieuwend aan dit project is de combinatie van het werven en trainen van vrijwilligers en de aandacht voor de sociale aspecten, gezondheid en natuurbeleving.
  • Vrijwillig meeleefgezin voor kwetsbare gezinnen met jongere kinderen tot en met vier jaar > Stichting Meeleefgezin
    Het meeleefgezin zorgt voor het ontlasten van ouders doordat het kind regelmatig wordt opgevangen door het meeleefgezin. De ouders houden regie over het kind, maar krijgen ondersteuning en hersteltijd waardoor ze positiever voor hun kind kunnen zorgen. 
  • Positive Discipline; trainingen voor pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders die van de kinderopvang gebruik maken. > Bemoediging Werkt
    In een praktische en interactieve training leren opvoeders vaardigheden gebaseerd op bemoedigen in plaats van straffen en overmatig belonen. 
    Zo leren opvoeders anders te kijken naar kinderen gebaseerd op wederzijds respect. 
  • Realisatie van een Buurtcirkel > Stichting Cosis en Vaart Welzijn
    Een Buurtcirkel bestaat uit 9 tot 12 deelnemers die een ondersteuningsvraag hebben en die bij elkaar in de wijk wonen. De deelnemers komen wekelijks samen waarbij ruimte is voor ontmoeting en ontwikkeling. Door deelname aan de Buurtcirkel ontstaat meer verbinding tussen de inwoners van de wijk, wordt het eigen netwerk van deelnemers vergroot en wordt actief gewerkt aan een inclusieve samenleving. 
  • TaalklAssen; versterken van de Eritrese kinderen > Vaart Welzijn samen met Yorneo, Stichting Lemat, de Lichtbaak en GGZ
    Gericht op Eritrese kinderen die leer- en gedragsproblemen hebben. Bij dit project worden zowel kinderen, ouders als de professionals betrokken en wordt integraal samengewerkt met diverse partijen die ieder vanuit hun eigen expertise bijdragen. Door deze benadering komt de leefwereld van de Eritrese kinderen centraal te staan: zowel op school, thuis als in de wijk. Deze samenwerking is nieuw in de gemeente Assen.
  • Zindelijkheidsprobleem bij jongere kinderen > Yorneo, Jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang en Vaart Welzijn 
    Veel kinderen zijn tegenwoordig laat zindelijk wat leidt tot problemen in de thuissituatie, bij de kinderopvang en op school. Om het zindelijkheidsprobleem aan te pakken wordt een expertiseteam opgericht die zich bezig houdt met het ontwikkelen van scholing voor professionals in de (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp. Daarnaast komt er een digitaal platform voor ouders, kinderen en professionals met informatie en voorlichting in de vorm van filmpjes, animaties, foto’s, podcasts en ander materiaal. Deze brede aanpak is uniek in Nederland.
  • Drie kunstprojecten met lokale partners > Zorginstelling Vanboeijen en het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur 
    In drie kunstprojecten gaan bewoners van Vanboeijen samen met wijkbewoners, werken aan het realiseren van een kunstwerk. De verbinding wordt gelegd tussen kwetsbare inwoners en andere inwoners van Assen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. Uniek bij dit project is de verbinding tussen zorg en kunst.  
  • Vrijetijdsactiviteiten voor inwoners met LVB (Licht Verstandelijke Beperking) > Stichting Cosis
    Het ontwikkelen van een programma met vrijetijdsactiviteiten voor inwoners met LVB. Dit wordt samen met de doelgroep gedaan.
  • Integrale aanpak overgewicht volwassenen  > Stichting Zorg1punt5
    Het opzetten van verbindingen tussen relevante partijen in Assen en de doelgroep om overgewicht bij volwassenen te reduceren en duurzame gezondheidswinst te halen.
  • Hang-Out voor jongeren met ASS > Stichting MEE Drenthe
    Voor jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) wordt een vriendschapskring ontwikkelt waarbij ook de ouders van de jongeren worden betrokken.
  • De Gezinsklas > Madelies BV
    In de Gezinsklas werken kinderen, ouders en leerkrachten samen aan gedragsdoelen in de klas.
  • Master Service Plan Assen > Antje’s Taverne en Vaart Welzijn
    Het realiseren van een sociale huiskamer in het centrum van Assen. Deze fungeert als ontmoetingsplek voor ouderen. In de sociale huiskamer worden activiteiten georganiseerd. Signalering en preventie van eenzaamheid van ouderen staat voorop.  
  • Seniorenmakelaar > Woningcorporatie Actium
    Het inzetten van een seniorenmakelaar die ouderen of mensen met fysieke beperkingen preventief informeert over woonmogelijkheden en begeleidt bij het vinden van een passende woonoplossing. Dit is in eerste instantie een pilot.

Preventiefonds voor professionele organisaties

Informatie bij het doen van een aanvraag

Met het preventiefonds kunnen inwoners, vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties die goede ideeën en voorstellen hebben om dit doel te bereiken, financieel ondersteund worden in hun ideeën. Vaak wordt er een beroep gedaan op de overheid terwijl de oplossing, maatwerk in de omgeving, mogelijk is. Het fonds moet voorwaarden scheppen voor de versterking van deze collectieve voorzieningen.

Aanvragen kunnen worden gedaan door organisaties als zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere professionele partijen die het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn en participatie tot doel hebben. Voor inwoners en vrijwilligersorganisaties is er een aparte regeling. We willen daarnaast stimuleren dat professionele organisaties in samenwerking subsidie aanvragen, daarom is dit een harde eis. Zij wijzen in dat geval een penvoerder aan die de subsidie aanvraagt.

  • Activiteiten dienen in overwegende mate ten goede te komen aan de inwoners van Assen.
  • Activiteiten die onderscheidend zijn wat betreft de inhoud, aanpak of werkwijze ten aanzien van het bestaande aanbod in het sociaal domein in Assen, waarbij wordt aangesloten bij de behoefte van inwoners.
  • Activiteiten die bestaan uit een samenwerking met één of meer andere partners.
  • De activiteit kan worden voortgezet na afloop van een bijdrage uit het fonds.
  • De inzet van eigen (financiële) middelen is minimaal 25% van de totale kosten.
  • Per aanvraag is maximaal €50.000,-- beschikbaar en activiteiten komen slechts eenmalig in aanmerking voor subsidie.
  • Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de activiteit.
  • In uw aanvraag (begroting) worden in elk geval de volgende kosten aangemerkt als niet subsidiabel:
    • Administratiekosten en andere overheadkosten
    • Kosten van personeel die niet direct betrokken zijn bij de activiteit
    • Kosten die worden besteed aan onderzoek of het ontwikkelen van werkmethoden.
  • Aanvragen van professionals kunnen ingediend worden bij het Front Office Subsidies (subsidies@assen.nl).
  • Het beschikbare jaarlijkse subsidieplafond wordt in drie gelijke delen als volgt in een kalenderjaar verdeeld: Periode januari tot en met april (sluitingsdatum 1 mei) Periode mei tot en met augustus (sluitingsdatum 1 september) Periode september tot en met december (sluitingsdatum 1 januari).
  • De aanvragen worden binnen een termijn van acht weken na de sluitingsdatum behandeld. - Als het subsidieplafond uit een periode nog niet is benut, schuift dit bedrag automatisch door naar een volgend subsidietijdvak.
  • Een ambtelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Zij zullen indien nodig inhoudelijk in gesprek gaan met de aanvragers over de aanvraag. Dit is een onderdeel van de beoordeling.
  • De aanvragers worden op de hoogte gesteld zodra alle aanvragen van de betreffende ronde zijn beoordeeld.

Om de resultaten van het Preventiefonds goed in kaart te kunnen brengen, verwachten wij van subsidieontvangers dat zij bijdragen aan het inzichtelijk maken van de opbrengsten van de activiteiten. Onderdeel hiervan is een inhoudelijke en financiële verantwoording. Daarnaast hebben subsidieontvangers de plicht om het college op de hoogte te stellen van eventuele gewijzigde omstandigheden die een negatieve invloed heeft op de activiteit.

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen via preventiefonds@assen.nl