Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)

Wij komen op voor uw belangen!

Wie zijn onze doelgroepen?

  • Jeugd – Wajong, GGZ, zelfstandig (begeleid) wonen, AWBZ, BJZ, lichamelijk gehandicapten, zwerfjongeren, hangjongeren, schooljeugd.
  • Volwassenen, mensen die zorg nodig hebben (Wmo), mensen met een minimuminkomen of uitkering, 65-plussers met alleen AOW en eventueel een klein pensioen, gehandicapten, mensen in de dagopvang, mensen die begeleiding nodig hebben bij hun werk.

Wat doet de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen?

Wij geven het college van B en W gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van alle sociale aangelegenheden, met als doel het sociale beleid en de dienstverlening te verbeteren. We doen hiervoor verbetervoorstellen aan het college en de gemeenteraad. Wij doen dit vanuit het gezichtspunt van de cliënt. De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen is als het ware uw stem. Maar daar hebben wij u bij nodig! Laat ons daarom weten wat u belangrijk vindt.

Wij vergaderen elke vierde woensdag van de maand om 19.00 uur in het stadhuis. Een week voor de vergadering publiceren wij onze agenda in Berichten van de Brink in de Assercourant. U bent als toehoorder van harte welkom bij de vergaderingen van de Raad voor Cliëntenparticipatie.

U kunt ons ook mailen met vragen of opmerkingen op het terrein van Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, op het adres:
assenclientenraad@gmail.com

Meer informatie vindt u op de website van RCP Assen.