Reglement parkeergarages

MERCURIUS, NEPTUNUS, TRIADE, CITADEL, STADHUIS, DRENTS MUSEUM EN DE NIEUWE KOLK

Opgemaakt in 2019

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

a. De gemeente: de gemeente Assen.

b. Parkeergarage: de door of namens de gemeente geëxploiteerde parkeergarage met bijbehorende terreinen, en ruimten, waaronder begrepen liften en trappenhuizen, alsmede de met een slagboom afgesloten parkeerterreinen.

c. Parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig, die dat motorvoertuig in of op de parkeergarage heeft gebracht.

d. Passagiers: andere personen dan de parkeerder, die als medepassagiers van een motorvoertuig de parkeergarage is in gekomen.

e. Parkeerovereenkomst: elke tussen de parkeerder en gemeente gesloten overeenkomst m.b.t. het gebruik van welke aard of welke duur ook van de parkeergarage.

f. Parkeerbewijs: parkeerkaart, uitrijkaart, chipcard, creditcard of elk ander middel dat gebruikt, of elke andere handeling die verricht moet worden om toegang tot de parkeergarage te verkrijgen.

g. Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990; met inbegrip van een brommobiel zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990. Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

h. Abonnementhouder: de houder van een abonnement, dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van een bepaalde parkeergarage.

i. Beheerder: Iedere persoon die in opdracht van de gemeente Assen het beheer van de parkeergarages op zich nemen. Hieronder vallen ook medewerkers van een derde partij, indien deze partij  in opdracht van de gemeente Assen het beheer op zich nemen.

j. Parkeerbeheer: Medewerkers van de gemeente Assen die zich met parkeren bezighouden.

k. Parkeergeld: bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeergarage. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement.

l. Binnenstad: Het gebied dat valt onder het betaald parkeren gebied.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van toepassing voor incidentele parkeerders en abonnementhouders

De algemene voorwaarden parkeergarages zijn van toepassing op het gebruik van de parkeergarage door zowel de abonnementhouders als de incidentele/kort parkeerders. Daarnaast gelden de bepalingen uit dit reglement ook voor inzittenden voor zover deze op hen van toepassing zijn.

Artikel 3 Totstandkoming parkeerovereenkomsten en akkoord met de bepalingen uit dit reglement

 1. De parkeerovereenkomst komt tot stand door het enkele feit van het gebruik van de parkeergarage met een voertuig. Er is sprake van gebruik van de parkeergarage, indien de parkeerder zich op het tot de parkeergarage behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.
 2. De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van dit reglement, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met de gemeente. Door het binnengaan van één van de parkeergarages stemt een persoon in met de bepalingen uit deze regeling, voor zover ze op diegene van toepassing zijn.

Artikel 4 Verplichting voor gemeente

Gemeente stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor één voertuig in een parkeergarage ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Tot de verplichting behoort niet de bewaking van het voertuig.

Artikel 5 Toegang

 1. Een parkeerder die zijn motorvoertuig in een parkeergarage wil parkeren neemt uit de in rij terminal een parkeerbewijs. Met een geldig parkeerbewijs wordt gelijkgesteld: een handeling waarmee een parkeerder op een andere rechtmatige wijze met zijn motorvoertuig toegang heeft verkregen tot de parkeergarage.
 2. Een geldig parkeerbewijs geeft recht op toegang tot de parkeergarage en het parkeren van een motorvoertuig.
 3. Tot de parkeergarage worden uitsluitend toegelaten motoren en personen/bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 meter, een maximale breedte van 2.20 meter, een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een l bij de ingang aangegeven maximale hoogte.
 4. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeergarage in- of op te rijden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend door de beheerder.
 5. De in- of op de parkeergarage geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen.
 6. De gemeente is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeergarage te weigeren indien de gemeente dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien de gemeente van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin.
 7. Gemeente is gerechtigd personen zonder geldig parkeerbewijs de toegang tot de parkeergarage te ontzeggen

Artikel 6 Parkeergeld en parkeerbewijs

 1. Het parkeertarief per bepaald tijdsbestek wordt door de gemeente vastgesteld en in de tarieventabel gepubliceerd. De gemeente is te allen tijde gerechtigd om het tarief te wijzigen.
 2. Het verschuldigde parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeergarage verlaat. Het verschuldigde parkeergeld wordt berekend aan de hand van het parkeerbewijs. De hoogte van het verschuldigde parkeergeld wordt bepaald door het tarief per tijdsbestek maal het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder in de parkeergarage is geweest. Voor digitale parkeerdiensten (bel- en stadsparkeren) wordt het parkeergeld op een volgens die methode gebruikelijke wijze voldaan.
 3. De parkeerder zal de parkeergarage in ieder geval binnen twee kalendermaanden na het binnenrijden verlaten en de verschuldigde parkeerkosten betalen.
 4. Het zogenaamde "treintje rijden" d.w.z. direct achter een voorgaand voertuig onder de slagboom door de parkeergarage verlaten zonder het verschuldigde parkeergeld te betalen, is niet toegestaan. De parkeerder is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van € 155, -.Deze boete wordt samen met het verschuldigde parkeergeld van tenminste het geldende  dagtarief, door middel van een factuur achteraf gevorderd bij de kentekenhouder van het voertuig.

Artikel 7 Uitrijden en verlies van parkeerbewijs

 1. Na betaling van het parkeertarief bij een betaalautomaat krijgt de parkeerder een uitrijkaart waarmee de parkeerder gedurende een periode van vijftien minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling bij de betaalautomaat, het recht en de gelegenheid zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is.
 2. De gemeente heeft een retentierecht op het gevestigde motorvoertuig. Dit betekent dat de parkeerder de garage niet met het motorvoertuig mag verlaten, indien betaling van het verschuldigde parkeergeld uitblijft. Wanneer een motorvoertuig meer dan twee maanden in de garage geparkeerd staat, is de gemeente gerechtigd om het motorvoertuig uit de garage te verwijderen. De kosten voor het verwijderen zullen bovenop het verschuldigde parkeergeld in rekening worden gebracht bij de eigenaar van het motorvoertuig. De parkeerder is na het verstrijken van twee maanden na binnen rijden van de parkeergarage, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De gemeente behoudt zich alle rechtsmiddelen voor om alle door de parkeerder verschuldigde kosten op hem te verhalen.
 3. Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen dan buiten de parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de vergoeding voor een verloren kaart heeft betaald. Deze vergoeding is gelijkgesteld aan het dubbele dagtarief, tenzij vaststaat dat het motorvoertuig meer dan één dag in de parkeergarage heeft gestaan. In dat geval zal er per dag dat het voertuig in de garage heeft gestaan het dubbele dagtarief moeten worden betaald. Bij misbruik kan de gemeente, naast het verschuldigde parkeertarief bij een verloren kaart, een boete opleggen van € 155, -.
 4. Indien de parkeerder kan uitrijden zonder daarvoor te betalen, door bijvoorbeeld een technische storing aan de slagboom, zal hij/zij geen retributie ontvangen voor het betaalde parkeergeld.

Artikel 8 Openingstijden

 1. De parkeergarages zijn 24 uur per etmaal geopend voor parkeerders en inzittenden.
 2. De gemeente stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.

Artikel 9 Regels omtrent het gebruik

 1. De parkeerder en de inzittenden betreden en maken gebruik van de parkeergarage geheel voor eigen risico. De parkeerder en de inzittenden dienen te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.
 2. De parkeerder en de inzittenden zijn verplicht om alle door middel van borden of lichten aangegeven aanduidingen, waaronder de regels bij brand en calamiteiten, te volgen.
 3. De maximumsnelheid in de parkeergarage is 5 km/uur.
 4. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeergarage dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
 5. Het is voor de parkeerder verboden om buiten de aangegeven vakken te parkeren en om zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeergarage wordt gehinderd en de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
 6. Het gebruik of betreden van de parkeergarage anders dan voor het parkeren of uitrijden van motorvoertuigen is verboden.
 7. Het is verboden motoren onnodig in werking te hebben.
 8. Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden.
 9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de desbetreffende garage, is het verboden aan een motorvoertuig in de parkeergarage werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.
 10. Het te koop aanbieden, verkopen of aanbieden van goederen en diensten van welke aard dan ook en het verspreiden van reclamefolders en drukwerken daaronder begrepen is verboden.
 11. Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te gebruiken. Behalve de gebruikelijke voorraad motorbrandstof in de normale brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare of giftige stoffen in voorraad te hebben. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten.
 12. Het is verboden om afval in, op of bij de parkeergarage achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken.
 13. Het is verboden met skateboards, skeelers, (in-line)skates en daarmee gelijk te stellen recreatieve apparatuur de parkeergarage binnen te komen en te gebruiken.
 14. Het is verboden om de parkeergarage binnen te rijden met een voertuig voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden of andere bestanddelen die schade zouden kunnen veroorzaken aan de garage.
 15. Het is verboden om in de parkeergarage personen en/of dieren in een geparkeerd voertuig achter te laten.
 16. Het is verboden om te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor personen die mindervalide zijn, wanneer geen geldige mindervalidenkaart zichtbaar achter de voorruit is aangebracht of wanneer er geen digitale mindervalidenkaart aan het geparkeerde voertuig is gekoppeld
 17. De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten en/of op slot te zetten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het elektrische contact moeten zijn afgezet.
 18. Het is verboden om meer dan twee kalendermaanden aaneengesloten in de parkeergarage te parkeren zonder de parkeergarage tussendoor te hebben verlaten en het verschuldigde parkeertarief te hebben betaald.
 19. Elke voetganger dient de parkeergarage te verlaten en binnen te komen via de daarvoor bestemde uit- en ingangen. Het is dan ook verboden om als voetganger de parkeergarage te betreden dan wel te verlaten langs de in- en uitgang(en) voor motorvoertuigen.
 20. Het is verboden om voor het verlaten of bereiken van de etages van de parkeergarage gebruik te maken van de aanwezige rijbanen.
 21. De aan parkeerders en inzittenden gegeven instructies door de beheerder of door een ander daartoe bevoegd gezag dienen stipt te worden opgevolgd. Onder een ander daartoe bevoegd gezag vallen onder meer: politieagenten, brandweerlieden, handhavers en overige hulpverleners.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De gemeente aanvaardt noch aansprakelijkheid voor diefstal, verloren gaan of tenietgaan van, of welke andere schade ook aan een motorvoertuig, de daarin of daarop zich bevindende goederen en toebehoren, noch voor ongeval, lichamelijk letsel of schade van een parkeerder, zijn of haar mede-inzittenden en personen, die zich bevinden in de parkeergarage of in de lift en trappenhuis, behorende bij een parkeergarage, behoudens de gemeentelijke aansprakelijkheid krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel voor zover door opzet of schuld van de gemeente veroorzaakt.
 2. De parkeerder en alle andere personen die in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage zijn geweest, zullen de gemeente alle kosten en schade(n) vergoeden die de gemeente heeft geleden ten gevolge van hun handelen of nalaten en zullen de gemeente vrijwaren van de door hun handelen of nalaten ontstane schadevorderingen van derden.
 3. De gemeente is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend een van de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

Artikel 11 Overtreding van de bepalingen, niet nakomen betalingsverplichting 

 1. In de gevallen dat de parkeerder handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden dan wel enige betalingsverplichting voortvloeiend uit de parkeerovereenkomst niet nakomt is gemeente gerechtigd om, indien zulks naar het oordeel van gemeente wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, op kosten en voor risico van parkeerder het voertuig uit de parkeergarage te verwijderen en dit, eveneens op kosten en voor risico van de parkeerder, elders te plaatsen. Als alternatief kan door de gemeente een fysieke belemmering aan het voertuig worden aangebracht, waarbij aan de parkeerder een direct opeisbare boete van € 155, - kan worden opgelegd.
 2. Voor het constateren van een overtreding is voldoende dat een beheerder deze overtreding bemerkt.
 3. De gemeente is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in dit reglement niet naleeft.

Artikel 12 Privacy

 1. In de parkeergarage, bij o.a. de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal vernieling en fraude videoregistratie plaats. De beelden hiervan zijn eigendom van de gemeente en worden niet ter beschikking gesteld van derden, tenzij in rechte anders wordt beslist. Deze beelden worden na één maand gewist, tenzij er gegronde redenen zijn om de beelden te bewaren. De Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het in-/oprijden van de parkeergarage kan bij de slagbomen kentekenherkenning worden toegepast.. In dat geval zal het kenteken conform  Algemene verordening gegevensbescherming bewaard en verwijderd.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Artikelen 1 tot en met 11 gelden ten aanzien van alle parkeerovereenkomsten gesloten ten aanzien van parkeren in één van de zeven  parkeergarages in Assen  bevinden, tenzij er met betrekking tot bepaalde onderwerpen in een andere (bijzondere ) regeling anders is bepaald.
 2. Voor zover enig beding in de tussen de gemeente en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding. 
 3. De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 
 4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

II SPECIFIEKE REGELS OMTRENT ABONNEMENTEN

Artikel 1 Aanvragen parkeerabonnement

1. Een aanvrager komt in aanmerking voor een parkeerabonnement in een parkeergarage, indien:
a. hij/zij eigenaar is van een motorvoertuig, en;
b. hij/zij woonachtig/werkzaam is in de binnenstad en;
c. hij/zij niet reeds een parkeerabonnement heeft in de betreffende garage en;
d. het motorvoertuig waar het abonnement voor wordt aangevraagd voldoet aan de eisen die in de algemene bepalingen van deze regeling aan het voertuig worden gesteld;
e. Indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden;
f. indien sprake is van een lease- of bedrijfsauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

2. De aanvrager is verplicht zijn aanvraag in te dienen middels het digitale aanvraagformulier. Op een andere manier een aanvraag doen voor een parkeerabonnement is niet mogelijk. Het digitale aanvraagformulier kan ook aan de balie worden ingevuld. Het aanvraagformulier dient naar waarheid te worden ingevuld. De aanvrager verstrekt in ieder geval de volgende gegevens:

 • Naam en (factuur)adres van de aanvrager;
 • Overige contactgegevens van de aanvrager
 • Merk en kleur van de auto;
 • Kenteken van de auto;
 • De garage waar hij/zij een abonnement voor wil krijgen;
 • Voor welke dagen hij een abonnement wil.
 • Rekeningnummer (IBAN) van de abonnementhouder

3. Indien voor de desbetreffende parkeergarage het vastgestelde maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, dan wordt de aanvrager, indien hij/zij hiertoe verzoekt, op een wachtlijst geplaatst. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

4. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien: ·a.de aanvrager daarom verzoekt;
b.de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend.

5. Het parkeerabonnement is afgesloten nadat de aanvraag wordt verzonden. Binnen 5 werkdagen na het verzenden van de aanvraag ontvangt de aanvrager een afspraak om zijn pas op te halen.


Artikel 2 Kosten van het parkeerabonnement en niet betaling

1. De voor een garageabonnement per maand verschuldigde kosten zijn vastgesteld in de tarieventabel.

2. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden gedaan. Dit betekent dat aan het einde van de maand abonnementsgeld wordt betaald voor de volgende maand.

3. Het abonnementsgeld wordt door automatische incasso voldaan op elke 25e van de maand en is uiterlijk binnen op de laatste dag van de maand binnen bij de gemeente . Deze laatste dag van de maand is de vervaldatum.
4. Wanneer een abonnement ingaat halverwege de maand zal voor deze maand abonnementsgeld verschuldigd zijn naar verhouding van het gedeelte dat de maand nog voortduurt.

5. Indien de verschuldigde vergoeding voor het abonnement niet op de vervaldatum is voldaan, dan is abonnementhouder automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

6. Indien het parkeergeld op de vervaldatum niet is voldaan is de gemeente gerechtigd het
abonnement te blokkeren, waarmee de toe- en uitgang tot de parkeergarage aan de abonnementhouder wordt ontzegd, zulks onverminderd de overige rechten die voor de gemeente uit de niet-betaling voortvloeien. Het deblokkeren van het abonnement is de eerste keer gratis. Daarna kost het de abonnementhouder €15,-.

7. Indien de gemeente genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de
kosten van rechtskundige bijstand, zowel in- als buiten rechte, aan de gemeente te vergoeden.

8. De gemeente is te allen tijde gerechtigd om het de hoogte van abonnementsgeld te wijzigen.

9. De abonnementhouder zal tenminste een kalendermaand voor de ingangsdatum schriftelijke mededeling ontvangen van de exploitant over voorgenomen tariefsverhogingen.

10. Mocht een abonnementhouder niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging, dan kan hij/zij in afwijking van het bepaalde in artikel 3 met betrekking tot opzegging van het abonnement, het abonnement schriftelijk beëindigen binnen twee weken nadat de tariefsverhoging door de exploitant te zijner kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.


Artikel 3 Gelding, wijziging en opzegging van het abonnement

 1. Het abonnement geldt enkel voor het voertuig, de parkeergarage en dagen welke bij de aanvraag zijn opgegeven.
 2. De abonnementhouder kan eens in de drie maanden een wijziging doorgeven met betrekking tot de garage en de dagen waarop het abonnement gelding heeft. De abonnementhouder kan altijd een ander voertuig aangeven, indien hij/zij een ander voertuig in eigendom heeft dan het voertuig waarop het abonnement betrekking heeft. Een wijziging van rekeningnummer kan ook te allen tijde worden doorgegeven. Bij een wijziging zal aan de vereisten uit artikel 1 worden getoetst. Wanneer de wijziging niet tijdig wordt doorgegeven is de abonnementhouder verplicht om een direct opeisbare boete van 50 euro te betalen, tenzij er sprake is van overmacht. Daarnaast kan de gemeente Assen het abonnement per direct beëindigen (zie ook artikel 6 lid 1 in deel II van het reglement).
 3. Het abonnement gaat in op de ingangsdatum, welke is aangegeven op het aanvraagformulier.
 4. Het abonnement wordt in ieder geval voor drie maanden aangegaan en wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengt door tot wederopzegging. Voor opzegging is geen opgave van reden vereist. Na deze drie maanden kan het parkeerabonnement maandelijks worden opgezegd.
 5. Opzegging kan worden gedaan door een van beide partijen en dient schriftelijk bij brief dan wel via e-mail te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Ook kan er worden opgezegd door middel van het (digitaal) versturen van het opzegformulier. Bij opzegging dienen de resterende maanden door de abonnementhouder in het geheel te worden betaald.
 6. De abonnementhouder kan binnen 3 maanden geen nieuw abonnement aanvragen voor een parkeergarages van de gemeente Assen, nadat hij/zij zijn abonnement heeft opgezegd. De termijn van drie maanden gaat  in vanaf de einddatum van het laatste abonnement.

Artikel 4 Parkeerplek

 1. De abonnementhouder heeft geen garantie op een parkeerplaats in de parkeergarage.
 2. De abonnementhouder kan wanneer hij/zij geen toegang heeft tot de parkeergarage waar hij/zij een abonnement heeft afgesloten en de oorzaak hiervoor niet bij hem ligt, contact opnemen met parkeerbeheer waarin hem eenmalig toegang wordt verschaft tot een andere parkeergarage. Denk hierbij aan onderhoud/verbouwing aan de parkeergarages etc.
 3. De abonnementhouder mag in afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 5 van de Algemene voorwaarden in dit reglement, in beginsel niet langer dan twee maanden aaneengesloten binnen de parkeergarages parkeren. Indien de abonnementhouder naar het oordeel van parkeerbeheer een goede reden heeft, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5 De parkeerpas

 1. Binnen 5 werkdagen na het versturen van het aanvraagformulier wordt éénmalig een pas aan de abonnementhouder verstrekt waarmee hij vanaf de ingangsdatum toegang heeft tot de parkeergarage waarvoor hij een abonnement heeft aangevraagd.
 2. De pas blijft te allen tijde eigendom van de gemeente Assen.
 3. Na opzegging zal de abonnementhouder de pas inleveren bij de afdeling parkeerbeheer van de gemeente Assen. Als de abonnementhouder de pas niet binnen 10 werkdagen na het eindigen van het abonnement inlevert is hij/zij €20, - verschuldigd aan de gemeente Assen, tenzij er sprake is van overmacht. Dit bedrag zal ook automatisch van de rekening van de abonnementhouder worden afgeschreven.
 4. Na melding door de abonnementhouder van verlies of diefstal van de parkeerpas wordt deze parkeerpas door de gemeente geblokkeerd en verstrekt deze aan de abonnementhouder tegen een vergoeding van €20, - een vervangende pas. In geval van diefstal van de parkeerpas wordt slechts kosteloos een vervangende parkeerpas verstrekt, indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal. Bij beschadiging waardoor de parkeerpas niet meer werkt kan een vervangende parkeerpas worden aangevraagd.
 5. De parkeerpas van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Mocht de gemeente vaststellen dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de abonnementhouder of diens voertuig, dan zal de abonnementhouder zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de gemeente om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn van €25, - voor elke dag of een gedeelte daarvan dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruik maakt.

Artikel 6 Beëindigen of wijzigen van het parkeerabonnement

De gemeente is bevoegd om een parkeerabonnement op elk moment te beëindigen zonder de opzegtermijn uit artikel 3 in acht te nemen indien:

 1. Er een wijzing voordoet in een van de criteria op basis waarvan het parkeerabonnement is verleend of een wijziging niet tijdig door de abonnementhouder wordt gemeld;
 2. Wordt besloten dat voor de betreffende parkeergarage of voor een gedeelte daarvan de parkeerabonnementen komen te vervallen;
 3. Wordt geconstateerd dat de abonnementhouder in strijd handelt met voorschriften die aan het abonnement zijn verbonden, waaronder begrepen de voorschriften uit dit reglement;
 4. Blijkt dat er bij het verlenen van het abonnement een administratieve fout is gemaakt; Bij opzettelijke misleiding kan de gemeente een boete opleggen van €155, -.
 5. De abonnementhouder twee betaaltermijnen achterloopt met betalen.
 6. Er een reden is van algemeen belang om het abonnement in te trekken dan wel te wijzigen.

Artikel 7 Uitsluiting van een abonnement

De abonnementhouder kan bij een intrekking van zijn abonnement op grond van artikel 6 lid 5 uit deel II een jaar worden uitgesloten van het recht op een abonnement. De abonnementhouder kan ook worden uitgesloten van zijn abonnementsrecht, indien hij/zij de toegang om een andere reden ontzegd heeft gekregen op grond van artikel 11 lid 3 uit deel I van deze regeling.

Artikel 8 Overige bepalingen ten aanzien van abonnementen

 1. De artikelen 1 tot en met 7 uit deel II van het ‘Reglement gebruik gemeentelijke parkeergarages 2019’ gelden ten aanzien van alle parkeerabonnementen die met de gemeente zijn afgesloten, tenzij er in bepaalde bijzondere regelingen anders is bepaald. Voor het overige gedeelte, waarin geen strijdigheid bestaat tussen de beide regelingen, zijn deze abonnementhouders met een afwijkende regeling wel gebonden aan de bepalingen in deze regeling.
 2. Voor zover daarvan in deel II van deze regeling niet wordt afgeweken, zijn alle algemene bepalingen uit deel I van deze regeling ook van toepassing bij gebruik van een abonnement.
 3. Abonnementhouders krijgen bij wijzigingen aan het reglement schriftelijk bericht van welke bepalingen zijn gewijzigd, verwijderd of zijn toegevoegd.
 4. Wijzigingen van een van de in deze regeling genoemde artikelen vormen onder geen enkel beding een ontbindende voorwaarde voor de abonnementhouder.

III Slotbepalingen

Deze regeling vervangt het ‘Reglement tarieven en abonnementen gemeentelijke parkeergarages’ uit 1998.Ten aanzien van alle abonnementen die zijn verstrekt op basis van dit oude reglement zullen opnieuw moeten worden beoordeeld of zij op basis van de nieuwe regeling ook voor een abonnement in aanmerking komen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en derden.