Toezicht zorg WMO

Op basis van landelijke cijfers schat men in dat  95% van de mensen die via hun gemeente (Wmo of Jeugdwet) zorg ontvangen, deze zorg terecht ontvangt. Bij  veel mensen en zorgaanbieders is er dus geen sprake van dat ze iets doen dat niet mag. Dat verwachten we als gemeente natuurlijk ook niet. We gaan uit van vertrouwen. Het blijkt ook dat dat kan. Ook als we wel iets tegen zijn gekomen dat niet volgens de regels is dan blijkt met enige regelmaat dat dat niet expres is gedaan. Er blijkt maar heel soms sprake te zijn van fraude. We zijn als  gemeente wel verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van fouten en fraude met zorggeld. Het is natuurlijk ook belangrijk dat als u recht heeft op zorg, dat u ook de juiste zorg ontvangt van de zorgaanbieder.

Hoe zorgen we daar als gemeente voor?

  • We informeren klanten en zorgaanbieders van de gemeente. Immers, als je iets niet weet, kun je het ook niet naleven
  • We zorgen er voor dat we regels hanteren die zorgaanbieders en klanten ook kunnen naleven
  • We controleren regelmatig
  • Als er iets niet klopt dan reageren we passend

Melding onrechtmatigheid, fraude of kwaliteitsgebrek

Geld dat voor de zorg bestemd is, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Ook is het belangrijk dat de ondersteuning die aan inwoners geboden wordt van voldoende kwaliteit is. De gemeente ziet hier op toe.
Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan wetenexterne-link-icoon.