Van kavel tot woonhuis

Naast datgene wat u moet regelen om tot aankoop van een kavel over te gaan, gaat u bedenken hoe uw woning er precies uit komt te zien. Voor de bouw hiervan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Op deze pagina behandelen we de punten die van belang zijn om tot een omgevingsvergunning te komen.

Zodra u een kavel heeft gereserveerd, kunt u op zoek gaan naar een architect en/of aannemer om samen tot een ontwerp voor uw woning te komen. Uw bouwplan moet onder meer voldoen aan de eisen die worden gesteld in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Kloosterakker en aan het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan Kloosterakker wordt onder meer aangegeven waaraan uw bouwplan moet voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld regels opgenomen voor de maximaal te bebouwen oppervlakte, de goothoogte, de dakhelling en de afstand tussen de gebouwen en de erfgrens. Het bestemmingsplan Kloosterakker (plankaart) kunt u vinden op  www.omgevingswet.overheid.nl. Als u een verdere toelichting wenst op het bestemmingsplan, kunt u contact opnemen met het Team Bouwen en Wonen.

Bekijk het bestemmingsplan op de website van www.omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Beeldkwaliteitsplan

Gemeente Assen heeft voor Kloosterakker ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen wat voor typen woningen er gebouwd kunnen worden en waaraan uw woning wat betreft hoofdvorm, materiaalgebruik en kleurstelling moet voldoen. Maar u leest in dit plan ook hoe de wegen lopen, waar het groen is en waar het water gaat stromen. Als u een omgevingsvergunning voor uw woning aanvraagt, toetst de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of uw bouwplan voldoet aan de gestelde beeldkwaliteitseisen.

Bent u benieuwd naar het beeldkwaliteitsplan? Mail dan naar info@assen.nl

Als uw conceptbouwplan klaar is en volgens u voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, kunt u een vooroverleg aanvragen. Het Team Bouwen en Wonen zal dit dan toetsen aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Bij een positieve beoordeling wordt uw plan voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie bestaat onder anderen uit architecten, stedenbouwkundigen en burgers en brengt over uw bouwplan advies uit aan gemeente Assen.

We hebben voor het gebied Kloosterakker een bodemonderzoek laten verrichten. Hieruit blijkt dat de grond geschikt is voor woningbouw. Gemeente Assen heeft geen sonderingsonderzoek – of op uw bouwkavel al dan niet geheid moet worden – laten verrichten. Dit onderzoek dient u zelf te laten uitvoeren door een bedrijf dat is gespecialiseerd in het verrichten van een dergelijk onderzoek.

Als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw bouwplan heeft goedgekeurd, kunt u de omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunningsprocedure duurt maximaal acht weken. Uit de gegevens moet blijken dat het bouwplan voldoet aan alle betreffende regelgeving. Zoals het er nu naar uitziet treedt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking. Als u uw omgevingsvergunning na deze datum indient, dan heeft u te maken met een andere procedure. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit via de website communiceren.

Houd er rekening mee dat u naast de kosten voor de aankoop van de kavel en de bouw van uw woning te maken krijgt met andere bijkomende kosten, zoals:

  • Aansluitkosten: meer informatie over de aansluitkosten voor water, elektra, kabel en telecommunicatie kunt u vinden op  www.mijnaansluiting.nlexterne-link-icoon.
  • Bouwleges: de leges van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwkosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Bouwen en Wonen
  • Notaris- en kadasterkosten: deze kosten zijn afhankelijk van uw notariskeuze.
  • Tuininrichting