Vergoeding aanvragen voor nadeelcompensatie fysieke leefomgeving

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot verminderd of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico die iemand onevenredig zwaar treft. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving.

Nadeelcompensatie gaat dus over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder door de aanleg van een station. Maar ook bouwplannen, waardoor aangrenzende woningen in waarde dalen.

Schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als:

 1. De schade uitgaat boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico. Dit heet de abnormale last.
 2. De schade iemand in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. Dus de last drukt onevenredig zwaar op een beperkte groep burgers of bedrijven. Dit is de speciale last.

Het gaat dus niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid.

Een onafhankelijk adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van eventuele schadevergoeding.

Hoe dien ik een aanvraag om schadevergoeding in?

U vraagt een vergoeding voor nadeelcompensatie schriftelijk aan bij de gemeente:

 • U geeft daarbij aan:
  • welke schade u heeft;
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen;
  • hoe u op dat bedrag komt;
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
  • uw handtekening.
 •  U betaalt de aanvraagkosten.

Om u te helpen heeft de gemeente een aanvraagformulier nadeelcompensatie opgesteld die u kunt invullen en naar de gemeente kunt toesturen.

Welke voorwaarden gelden voor vergoeding van mijn schade?

 • U heeft schade door:
  • een verleende of geweigerde omgevingsvergunning
  • een verleend projectbesluit
  • een regel in het omgevingsplan
  • een maatwerkvoorschrift
  • of door een programma dat een rechtstreekse titel is voor activiteiten
  • een ander besluit of handeling van de gemeente
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • Als de aanvraag betrekking heeft op schade veroorzaakt door een besluit waartegen beroep kan worden ingediend (zoals een omgevingsvergunning), vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt onherroepelijk is geworden.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon zien aankomen toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft gekocht of onteigend.

Wanneer u recht heeft op nadeelcompensatie, krijgt u niet de hele schade vergoed. Schade is namelijk geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Dit hangt af van de omvang van het ‘normaal maatschappelijk risico’. U krijgt geen schadevergoeding als de schade minder bedraagt dan 4%. Dit is bij wet geregeld. De schade die boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt, komt in principe voor vergoeding in aanmerking.

Hoe verloopt de procedure bij indiening van een aanvraag om nadeelcompensatie?

 1. U betaalt eerst een drempelbedrag zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. (zie hieronder onder het kopje ‘kosten aanvraag’).
 2. Wij vragen een onafhankelijk adviseur een adviesrapport nadeelcompensaties op te stellen. Voordat de adviseur het conceptrapport opstelt, krijgt u de gelegenheid uw verzoek toe te lichten. Vervolgens heeft u ook de mogelijkheid om te reageren op het conceptadvies.
 3. De onafhankelijke adviseur stelt het definitieve advies op.
 4. Het college van burgemeester en wethouders neemt aan de hand van dit definitieve advies een besluit over de toekenning van de nadeelcompensatie.

Zijn er kosten verbonden aan een aanvraag om nadeelcompensatie?

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 300,-. Bij toekenning van de nadeelcompensatie krijgt u dit bedrag terug. Als er geen nadeelcompensatie wordt toegekend, krijgt u het bedrag niet terug.

Wat is de afhandelingstermijn?

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor nadeelcompensatie kan ruim een half jaar duren.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Nadeelcompensatie is wettelijk geregeld in afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0592.

Geldt er ook overgangsrecht?

Het begrip planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat niet in de Omgevingswet. De planschaderegeling is onderdeel geworden van de regeling nadeelcompensatie. Tussen de planschaderegeling en de regeling nadeelcompensatie bestaan belangrijke verschillen. Voor schadeveroorzakende besluiten of handelingen vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt overgangsrecht.

Voor schadeveroorzakende besluiten of handelingen vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt het oude recht. Het oude recht geldt maximaal 5 jaar.

Voor schadeveroorzakende besluiten op basis van de Wet ruimtelijke ordening geldt dat de termijn van 5 jaar start bij het nemen van het besluit als:

 • de procedure voor het besluit is gestart vóór de inwerkingtreding en
 • de procedure is afgerond ná inwerkingtreding van de Omgevingswet

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit op mijn aanvraag om nadeelcompensatie?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag om nadeelcompensatie. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dien dan een beroepschrift in bij de Rechtbank Noord-Nederland.