Verzilverlening aanvragen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch ervaren senioren problemen bij het verwezenlijken van hun plannen om het aanpassen van de eigen woning te financieren. Voor deze groep Assenaren stelt de gemeente Assen Verzilverleningen beschikbaar. De Verzilverlening is een hypothecaire lening die het senioren mogelijk maakt om aanpassingen en verbeteringen aan de eigen woning te financieren met de overwaarde op de woning. De Verzilverlening is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek. De Verzilverlening gemeente Assen kan alleen worden gebruikt om de woning levensloopbestendig te maken. Welke aanpassingen dat mogen zijn is vastgelegd in een de lijst met bouwkundige en technologische aanpassingen. De Verzilverlening heeft in tegenstelling tot andere leningen geen invloed op het besteedbare inkomen. Dit komt omdat de rentekosten jaarlijks bij de restschuld worden opgeteld. Ook wordt tussentijds geen aflossing betaald. De Verzilverlening wordt bij overlijden of verkoop van de woning in één keer afgelost. De regeling wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanvraag

Het aanvragen van een Verzilverlening doet u als volgt:

  1. Vul het digitale vooraanvraagformulier in. Bij de vooraanvraag levert u ook offertes van en documentatie over de geplande maatregelen aan.
  2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening en gaat na of er voldoende budget is.
  3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief die u toestemming geeft de Verzilverlening aan te vragen bij SVn. Vanaf dat moment is ook het benodigde budget voor u gereserveerd.
  4. Na ontvangst van uw aanvraag voert SVn een financiële toets uit en bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening en het rentepercentage vast.
  5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwdepot. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota’s en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Voorwaarden

Hoe lang duurt het

De gemeente wijst de Verzilverlening toe, maar het SVn voert de financiële toetsing uit en verzorgd de verdere afhandeling en financiële administratie in opdracht van de gemeente.

U kunt een Verzilverlening aanvragen zo lang daarvoor budget beschikbaar is. Neem daarom voordat u aanvraagt even contact op met de gemeente om na te gaan of er voldoende budget beschikbaar is.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw vooraanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Indien u het niet eens bent met de financiële toets van SVn, kunt u een klachtenprocedure volgen bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of u kunt zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.