Beroepschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift (een brief) indienen tegen besluiten van de gemeente. In deze brief geeft u aan dat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. De gemeente beslist over uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met deze beslissing van de gemeente, kunt u in beroep gaan. Dit betekent dat u nog een keer een bezwaarschrift indient, omdat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. In de beslissing van de gemeente staat waar u in beroep kunt gaan. Vaak krijgt u een uitnodiging voor het beroep. Dit beroep vindt plaats in de rechtbank. Dit heet de rechtszitting. Tijdens dit proces in de rechtbank kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar. Uw advocaat of iemand die u vertegenwoordigt, mag dit ook voor u vertellen.

Aanvraag

Zo dient u een beroepschrift in. U neemt contact op met het bedrijf dat over uw beroep gaat. Dit is meestal de rechtbank. 

Vermeld in uw beroepschrift: 

  • Uw naam en adres 
  • De datum waarop het beroepschrift is geschreven 
  • Een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan) 
  • De reden waarom u in beroep gaat 
  • Uw handtekening 

U geeft een reactie op een besluit van de gemeente. Dit besluit blijft geldig tot er een uitspraak is van de rechter over uw beroep. Als dit voor u niet voordelig is, is er een speciale regeling mogelijk. Dit heet een voorlopige voorziening. 

U kunt indienen wat voor en hoeveel schade u lijdt. In het beroepsschrift kunt u deze schade aantonen. Het beroepsschrift is de reactie op het besluit van de gemeente. U mag zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar dit is niet verplicht.  

U krijgt een bericht terug van de gemeente op uw bezwaarschrift. In dit bericht staat aan wie u uw beroepschrift kunt richten. Dit kunnen bijvoorbeeld de rechtbanken Assen of Leeuwarden zijn. 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift bij uw beroepsschrift toe te voegen. Ook verzoeken wij u een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift toe te voegen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

  • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente.
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

Kosten

Het indienen van een beroep op de beslissing van de gemeente kost geld. Dit wordt het griffierecht genoemd. Dit is een bedrag dat u betaalt omdat de gemeente aan het werk gaat voor u. Als u gelijk krijgt van de rechter tijdens het proces in de rechtbank, krijgt u de kosten terug. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Klik hier voor meer informatie over de kosten. 

Termijn

Uw beroepschrift moet binnen zes weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze zes weken gaan in vanaf de verzenddatum die op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift staat.