Duurzaamheid en energie

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren voor uw bedrijf en het milieu. Wij willen u graag stimuleren om aan de slag te gaan met de thema’s duurzaamheid en energie. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal belangrijke onderdelen en stappen die u als ondernemer kan nemen.

Meten is weten. Dat weet u als ondernemers als geen ander. Door uw verbruik in beeld te brengen wordt het mogelijk om vast te stellen waar u besparingsmaatregelen kunt nemen.

Energiescan voor MKB-ondernemers

Naast deze scan is er ook een uitgebreidere en meer specifieke energiescan voor MKB-ondernemers. Deze scan wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en kunt u aanvragen op de website van de provincieexterne-link-icoon.

Het nemen van maatregelen kost geld. Als ondernemer kan dat een drempel zijn om te investeren. Tegelijkertijd leveren veel investeringen op langere termijn geld op. En er zijn regelingen beschikbaar om de investering financieel mogelijk te maken. De gemeente Assen heeft zelf geen subsidieregeling voor ondernemers die duurzame maatregelen treffen. Bij de provincie Drenthe en de landelijke overheid zijn er wel subsidieregelingen.

Hieronder vindt u informatie over een aantal interessante regelingen. Een overzicht van meer subsidies vindt u op de website van 123 subsidieexterne-link-icoon.

Voucher-regeling extern advies

Ik Ben Drents Ondernemer beidt een voucher-regeling aan voor het inschakelen van extern advies. Dit externe advies kunt u ook inzetten voor thema duurzaamheid. Meer informatie vindt u op de website Ik Ben Drents Ondernemerexterne-link-icoon.

Investeringssubsidie

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing. Bedrijven (en particulieren) kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor de toepassing van duurzame energie, zoals warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie en aanvragen kan op de website van het RVOexterne-link-icoon.

Energiefonds Drenthe

Het Energiefonds Drenthe heeft meerdere soorten leningen waarmee u maatregelen om de CO2-uitstoot van uw bedrijf of organisatie te reduceren,  kunt financieren. De Energielening Drenthe is de meest praktische lening. Daarmee kunt u de aanschaf van energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen financieren. U kunt een bedrag van 5.000 tot 50.000 euro financieren. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van Energiefonds Drentheexterne-link-icoon.

Zonnepanelen of windmolen

Wilt u een groot dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie ( SDE+) beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RVOexterne-link-icoon.

Fiscaal voordeel

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie bestaat de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op de investering in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Deze is van toepassing voor elke investering groter dan € 2300,00.

Klimaatbestendige subsidies

Sinds 1 maart 2021 biedt de gemeente Assen drie verschillende subsidies aan om inwoners en bedrijven te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken. Een subsidie voor het aanschaffen van een regenton, een subsidie voor het aanleggen van een groen dak en een subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp van het gemengde rioolstelsel. Kijk hiervoor op de pagina van subsidies.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Bedragen uw energiekosten minimaal 7 procent van uw totale omzet (energie-intensiteitseis)? Kijk dan of u in aanmerking komt voor Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief (TEK). U kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf 21 maart 2023 om 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 om 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon staan Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK. Zo schat u in of u in aanmerking komt. Hier kunt u de subsidie ook aanvragen.

Als ondernemer kan het interessant zijn om deel te nemen aan één van onze projecten of ondernemersbijeenkomsten over het thema energie en duurzaamheid. De bijeenkomsten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met onze ondernemersorganisaties zoals Ondernemend Assen en Vaart in Assen (VIA). Ook is er een nauwe samenwerking met MVO-platform Assen voor Assen en onze brancheorganisaties zoals VNO-NCW & MKB Noord en de Metaalunie. Het aanbod van bijeenkomsten wordt via de beschikbare sites van deze organisaties aangekondigd.   

Koplopersproject

In de afgelopen drie jaar hebben we een Koplopersproject georganiseerd waar dertig ondernemers aan hebben deelgenomen. Het project is in Assen gestopt, op Drentse schaal zijn er nog mogelijkheden om aan te sluiten.

Waterstof tafels

In Assen organiseren we op regelmatige basis een waterstoftafel voor bedrijven. Doel is om bedrijven, instellingen en het onderwijs bij elkaar te brengen op dit nieuwe thema. Heeft u interesse in waterstof? Neem dan contact op met Gerhard Kadijk, bedrijvenprogramma Energietransitie, via g.kadijk@assen.nl of telefonisch via 14 0592.

Elektrisch vervoer en laadpalen

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Dit staat in het Klimaatakkoord. Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren zijn er diverse fiscale regelingen en subsidies die elektrisch rijden aantrekkelijker maken.

Gaat u elektrische auto(‘s) aanschaffen voor uw bedrijf? Dan moet u ook laadpalen plaatsen. Landelijk zijn daar een aantal regelingen/subsidie voor. Meer daarover vindt u op de website van Laadkompasexterne-link-icoon.

Heeft u geen eigen parkeerterrein bij uw bedrijf? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen via de gemeente. Wanneer uw verzoek wordt goedgekeurd, wordt de laadpaal op een plek bij u in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter loopafstand van uw bedrijf. De laadpaal is voor algemeen gebruik en kan ook door andere buurtbewoners en bezoekers gebruikt worden. Meer informatie over het aanvragen van een openbare laadpaal.

Wetgeving Energiebesparing

Bent u al op de hoogte van de hernieuwde wetgeving rondom energiebesparing voor midden- en grootverbruikers? Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die voor deze groep ondernemers van belang kunnen zijn. 

Uitleg over de wetgeving

Vier jaar geleden, in 2019, was de eerste ronde informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruiken moesten de toezichthouder (gemeente) informeren over de energiebesparende maatregelen die zij troffen.

Het uitvoeren van alle maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter was verplicht. Om het bedrijven makkelijker te maken is de Erkende Maatregelenlijst gepresenteerd. Als bedrijven alle van toepassing zijnde maatregelen op deze lijst troffen, voldeden ze aan de wetgeving.

Het informeren gebeurt elke 4 jaar opnieuw. Eind dit jaar is het weer zover, en uiterlijk 1 december 2023 moeten de bedrijven aan de toezichthouder rapporteren of een erkende maatregel al dan niet is uitgevoerd. Vervolgens maken de bedrijven zelf een plan van aanpak voor de uitvoering, eventueel samen met de toezichthouder.

Informatieplicht energiebesparing 2023

Zoals gezegd, geldt dit voor locaties/bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. Als een bedrijf meerdere locaties heeft, zal er voor elke locatie afzonderlijk gerapporteerd moeten worden. Het kan wel in een keer ingediend worden.

Wat is er veranderd ten opzichte van 2019? Hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken:

 • enkele sectoren waren uitgezonderd: dat geldt niet meer in 2023;
 • erkende maatregelenlijst is aangepast. Deze is nu eenvoudiger;
 • in sommige gevallen is het plaatsen van zonnepanelen of een hybride warmtepomp nu verplicht.
 • gemeente heeft bevoegd gezag, het toezicht wordt uitgevoerd door de gemeente en op termijn door de omgevingsdienst;
 • wetgeving is ontstaan vanuit de Wet milieubeheer, deze wordt per 1 januari 2024 de omgevingswet. Hierdoor veranderen enkele termen;
 • onderzoeksplicht vanaf 10.000.000 kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per locatie. Hierover leest u hieronder meer.

Sinds 2022 is er meer capaciteit om energietoezicht uit te voeren. Gemeente Assen gaat het toezicht uitbreiden met meer toezichthouders. Het toezicht wordt niet strenger, dezelfde normen blijven van kracht.

De eerstvolgende rapportage moet uiterlijk 1 december 2023 ingediend zijn.

Onderzoeksplicht

Nieuw is de net al even genoemde onderzoekplicht voor locaties die meer verbruiken dan 10.000.000 kWh of 170.000 m3 aardgas (equivalent). Zo kan het dus zijn dat een onderneming voor enkele locaties moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en voor andere locaties ook aan de onderzoekplicht. “De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de informatieplicht energiebesparing. Heeft een procesmaatregel gevolgen voor het energiegebruik van de gebouwen? Dan wordt dat wel mee genomen in het onderzoek.”

EED-auditplicht (Europese Energie-Efficiency Richtlijn)

De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

De EED audit kan gerapporteerd worden vanaf 1 juli 2023. Onderdeel van de EED audit is een lijst met besparingsmaatregelen. Het is mogelijk hiervoor de EML te gebruiken, maar dit is niet alomvattend. Er zijn sjablonen beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken voor het rapport.

Wat willen we hierover met u delen?

 • Dat de nieuwe ronde eind dit jaar is: uiterlijk 1 december 2023 rapportage indienen.
 • Door elektrificatie zijn er mogelijk meer bedrijven die hieraan dienen te voldoen. Dus meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar per locatie.
 • Ook zijn de uitzonderingen uit 2019 niet meer van toepassing. Dit waren onder meer glas- en tuinbouw.
 • Nieuwe onderzoekplicht vanaf 10.000.000 kWh of 170.000 m3.
 • Gebouw gebonden maatregelen zijn voor de gebouweigenaar, tenzij anders overeen gekomen. De eigenaar blijft echter verantwoordelijk dat voldaan wordt.
 • Wetchecker – Om te weten welke wetgeving rondom energie geldt voor een onderneming heeft de RVO de wetchecker.
 • Ook is er standaard voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Alle informatie over deze wetgeving vindt u op deze paginaexterne-link-icoon van het RVO.

Label C

Op 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet uw pand niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. De gemeente treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

De verplichting geldt niet:

 • Als minder dan de helft van uw gebouw in gebruik is als kantoor.
 • Voor monumenten.
 • Als u uw pand binnen 2 jaar niet meer als kantoor gebruikt.

Meer informatie vindt u op deze paginaexterne-link-icoon of op de website van RVOexterne-link-icoon.