Proces omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan doorlopen we een aantal stappen. Daarna besluiten wij of u de vergunning wel of niet kan worden verleend. Bekijk hieronder de vijf stappen die we nemen als wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Na ontvangst van de aanvraag wordt een ontvangstbevestiging gestuurd en wordt de aanvraag gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

We controleren of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren. Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u uw aanvraag aanvullen.

Let op! Reageert u niet op tijd, dan behandelen we de aanvraag niet verder. U moet dan een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning indienen. Hiervoor worden opnieuw kosten in rekening gebracht.

We bekijken of de aanvraag aan de regels voldoet. Voldoet uw aanvraag niet aan alle regels? Dan krijgt u hiervan bericht. We overleggen met u of de aanvraag kan worden aangepast zodat deze wel voldoet aan de regels.

Ook als uw plan niet aan de regels van het omgevingsplan voldoet, kunnen we besluiten een omgevingsvergunning te verlenen. Zo’n besluit heet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of het wenselijk is om van de regels af te wijken en een omgevingsvergunning te verlenen.

Het college is bevoegd om een besluit te nemen over een BOPA. In sommige gevallen heeft de gemeenteraad een adviesrecht. Het advies van de gemeenteraad moet dan opgevolgd worden door het college. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld met daarop de gevallen waarbij het adviesrecht van toepassing is. Deze lijst kunt u vinden de website van de overheidexterne-link-icoon.

Let op: voor een aantal situaties is participatie bij uw aanvraag verplicht. In dat geval controleren we of er op de juiste manier rekening wordt gehouden met uw omgeving. We kunnen dan besluiten om uw aanvraag wel of (nog) niet in behandeling te nemen. De lijst met verplichte participatie kunt u vinden op de website van de overheidexterne-link-icoon.

In bepaalde gevallen moet er een uitgebreide procedure gevolgd worden. Welke dit zijn, vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

We beslissen over de gevraagde vergunning, publiceren het besluit en leggen deze ter inzage via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Bezwaar en beroep

Heeft u de omgevingsvergunning aangevraagd en bent u het niet eens met de verleende of geweigerde omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Doe dit binnen zes weken nadat u het besluit heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met het besluit op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank. Bij een uitgebreide procedure kunt u na ons besluit direct in beroep gaan.

Iedereen kan, als zij het niet eens zijn met de verleende omgevingsvergunning, bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.

Start werkzaamheden

Hieronder wordt de procedure per stap uitgelegd.

Reguliere procedure

Voor de reguliere procedure geldt dat u mag starten op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. In juridische begrippen: vanaf de dag na de bekendmaking treedt het besluit in werking. U kunt dan in principe met de activiteit starten. Het is dan nog wel mogelijk dat iemand bezwaar heeft.

Heeft u de vergunning gekregen en moet er nog een besluit worden genomen op bijvoorbeeld een ingediend bezwaar of beroep? Dan is de vergunning nog niet onherroepelijk. U kunt dan met de activiteit starten, maar wel op eigen risico. Wordt er bij behandeling van het bezwaar of beroep iets anders besloten? Dan moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van die activiteit. Eventueel daaruit voortkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Activiteiten met onomkeerbare gevolgen

Activiteiten met onomkeerbare gevolgen hebben een uitgestelde inwerkingtreding. Dat zijn bijvoorbeeld: het kappen van bomen of het slopen van panden. In die gevallen mag u echt pas starten met de activiteit na afloop van de bezwaartermijn (deze is zes weken). Wordt er tijdens deze bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist dan wel als de voorlopige voorziening is toegewezen, als er een besluit is genomen op het bezwaarschrift.

Heeft u voor de aanvraag de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteit(en) pas starten na afloop van de beroepstermijn (zes weken) wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd, dan wel als de voorlopige voorziening is toegewezen, als de rechter een uitspraak heeft gedaan op het beroepschrift.

Wanneer u de omgevingsvergunning heeft ontvangen en de bezwaar- en of beroepstermijn voorbij is, kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Bij vergunnings- en meldingsplichtige technische bouw- en sloopactiviteiten moeten we voor aanvang en na afronding van de werkzaamheden worden geïnformeerd. Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u deze informatie aan ons doorgeven. Tijdens de bouw moet bepaalde informatie aanwezig zijn.

Informatieplicht voor en na bouwactiviteit

Het is verplicht om uiterlijk twee werkdagen voor aanvang en twee dagen na afronding van de bouwwerkzaamheden het bevoegd gezag daarover te informeren. Gebeurt dit niet, dan mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Dit geldt alleen als er een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend of als er een melding voor het bouwen nodig is. Een inspecteur kan langskomen om te controleren of de werkzaamheden volgens de vergunning/melding worden of zijn uitgevoerd.

Informatieplicht tijdens de bouw

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet de volgende informatie aanwezig zijn:

  • De omgevingsvergunning of de melding voor de bouwactiviteit;
  • Gegevens over hoe de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving worden geborgd. Deze informatie moet ook al bij de vergunningaanvraag zijn gevoegd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bouwplaats inrichting, de bouwmethode en de monitoring ter voorkoming van schade;
  • Indien van toepassing maatwerkvoorschriften en het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;
  • Andere informatie die voor het bouwen van belang is.

Informatieplicht voor en na sloopactiviteit

Het is verplicht om uiterlijk twee werkdagen voor aanvang en één dag na afronding van melding plichtige sloopwerkzaamheden het bevoegd gezag daarover te informeren.

Informatieplicht tijdens het slopen

Tijdens de sloopwerkzaamheden moet de volgende informatie aanwezig zijn:

  • De sloopmelding en bijbehorende informatie;
  • Gegevens over hoe de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving wordt geborgd;
  • Indien van toepassing maatwerkvoorschriften, het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom en het asbestinventarisatierapport of de eindbeoordeling asbestverwijdering andere voor het slopen van belang zijnde informatie.