Roeken

In de wijk Marsdijk, Assen-Oost en Noorderpark leeft een aantal roekenkolonies. De roek is een beschermde vogelsoort in Nederland (Wet natuurbescherming), maar geeft soms ook overlast. De gemeente heeft een beheerplan opgesteld om deze overlast te verminderen. In Marsdijk is momenteel ernstige overlast van roeken. Daarom wordt in deze wijk gestart met het nemen van maatregelen. Afhankelijk van deze resultaten wordt er gekeken of we ook voor andere wijken een beheerplan kunnen maken.

De Roek

De roek is een vogel uit de familie van de kraaiachtigen, te herkennen aan zijn zwarte verenpak en lichtgrijze basis van een gekromde snavel. In het verleden is er veel op de roek gejaagd. Rond 1970 was het aantal roeken in Nederland op een dieptepunt. Sinds die tijd wordt de roek beter beschermd. Door ruilverkaveling, doding en verstoring in het buitengebied hebben roeken een veilige broed- en verblijfplekken gezocht in de bebouwde kom. Roeken leven, eten en broeden in grote groepen (kolonies). Ze maken krassende geluiden. Half februari beginnen ze met de nestbouw, maar er zijn ook roeken die een maand of nog later starten. In het bovenste deel van de bomen maken de roeken nesten op plekken waar takken zich opsplitsen (drievorken). Elke kolonie heeft zijn eigen bouwstijl.

Beheerplan Marsdijk

Roeken zijn beschermd door de Wet natuurbescherming en mogen daardoor niet zomaar verjaagd of verhuisd worden. Om toch maatregelen te kunnen nemen, hebben we een Roekenbeheerplan opgesteld. In dit plan staan maatregelen om roeken aan te moedigen niet in de wijk, maar bij een andere locatie aan de buitenrand van de wijk te nestelen. Hiermee willen we de overlast verminderen, met oog voor de belangen van de vogels. De Provincie Drenthe heeft een ontheffing ontleend om deze maatregelen uit te voeren.

Beheerlocatie Marsdijk

We hebben onderzocht welke locatie, aan de rand van de wijk Marsdijk, past bij de behoeftes van de Marsdijkkolonie met als doel de roeken daar naartoe te verhuizen. Deze locatie noemen we de beheerlocatie. Roeken blijven vaak terugkeren naar de plek waar ze eerder succesvol een nest hebben gebouwd en hebben gebroed. Het is dus belangrijk dat de nieuwe locatie door roeken opgemerkt wordt en past bij hun leefwijze, anders zal de verhuizing niet slagen. Om die reden is er gekozen voor de bomen nabij de spoorbrug over de Vrieseweg. Deze plek staat ook op voldoende afstand van woningen. Deze locatie is eind 2022 aantrekkelijk gemaakt voor de roeken in Marsdijk.

Deze locatie wordt eind 2022 nog aantrekkelijk klaar gemaakt ten behoeve van de verhuizing van de roeken in Marsdijk. Zo’n 18 nesten die we verwijderen, worden weer teruggeplaatst in de bomen op de beheerlocatie. Daarnaast  verspreiden we nestmateriaal op de grond van de beheerlocatie. Dit vergroot de kans dat roeken hier gaan nestelen.  

Maatregelen

Naast het geschikt maken van de beheerlocatie, nemen we ook een aantal maatregelen om Marsdijk voor nestelende roeken minder aantrekkelijk te maken. In 2022 hebben we op alle nestellocaties in Marsdijk de nesten verwijderd en drievorken uit de bomen gehaald. Eind 2023 gaan we dit ook bij de hoofdkolonie in de Beekdalhoeve doen. 

Vanaf februari 2024 controleren we in de wijk of er nieuwe nesten worden gemaakt. Als dit het geval is, zullen we de nesten zo snel mogelijk verwijderen. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

- Er is nog geen ei of jong aanwezig in het nest
- De boom staat binnen 100 meter van woningen
- Het nest wordt tussen 15 februari en 10 april weggehaald.   
- Het nest mag alleen op basis van begeleiding door een deskundige op het gebied van roeken weggehaald worden. Dit mag dus niet door bewoners uitgevoerd worden.

Nieuw nest melden

Woont u in Marsdijk of Loon en ziet u nieuwe nesten? Deze kunt u vanaf februari 2024 bij ons melden.

Overlast melden

Ervaart u veel overlast van roeken in uw buurt? Dan kunt u dit bij ons melden via het Meldingsformulier Openbare Ruimte (MOR). Op basis van de meldingen krijgen we een goed beeld van de overlast en kunnen wij de overlast aanpakken.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de projectleider van de gemeente, Diederik van Liere, via info@assen.nl of bel naar 14 0592.