Subsidie voor Incidentele Evenementen

Waarvoor subsidie?

Met de subsidie Incidentele Evenementen vraagt u subsidie aan als u bijvoorbeeld een concert of sportwedstrijd wil organiseren. 

Voor wie bedoeld?

U kunt alleen subsidie aanvragen als rechtspersoon zoals een vereniging, bedrijf of stichting.  

Wanneer aanvragen?

Er zijn drie subsidierondes, vraag daarom de subsidie aan voor 1 januari, 1 mei of 1 september. Als de aanvraag voor de betreffende sluitingsdatum binnen is,  en betrekking heeft op een evenement dat niet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag plaatsvindt, behandelen we uw aanvraag in de betreffende adviesronde. Lever de subsidieaanvraag minimaal 13 weken voor de datum van het evenement in en stuur dit met de bijlagen naar subsidies@assen.nl

Hoogte van het subsidiebedrag

Maximaal 30% van de realistisch begrote kosten van het evenement met een maximum van € 15.000 . 

Aanvraagformulier

Meesturen bijlagen:

  • Activiteitenplan. Zet hierin:  datum en beschrijving van het evenement + ev. programmering. Gemotiveerde inschatting van het aantal bezoekers of deelnemers Hoe u bekendheid geeft aan het evenement (promotie). Gemotiveerde beschrijving hoe u voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals actieve deelname van Asser bewoners, bijdrage aan het culturele, sportieve of toeristische imago van Assen of mate van profilering van een levendig en aantrekkelijk Assen. Kijk ook op subsidieregeling evenementenexterne-link-icoon voor alle voorwaarden en criteria      
  • Een gedetailleerde,  sluitende begroting waarbij minimaal 70% van de begrote kosten afkomstig is uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie 
  • Bij een eerste aanvraag of wijziging van gegevens: kopie uittreksel uit het register van Kamer van Koophandel, kopie statuten van de organisatie en kopie bankafschrift   

Als u niet over print- en scanmogelijkheden beschikt, kunt u via subsidies@assen.nl een papieren formulier aanvragen.