Veelgestelde vragen verkeer

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over verkeer en vervoer in Assen.

Te hard rijden in woonstraten is een lastig probleem. Dit heeft vaak te maken met houding en gedrag van (een kleine groep) weggebruikers en is lang niet altijd op te lossen door de inrichting van de weg aan te passen. Als gemeente willen we natuurlijk dat de wegen veilig gebruikt (kunnen) worden. De politie handhaaft op verkeersgedrag. Als gemeente zorgen we voor een verkeersveilig ingerichte openbare ruimte. U kunt een melding voor ‘hard rijden’ indienen via het Meldingsformulier Openbare Ruimte.

Als er op één plek meerdere meldingen van ‘hard rijden’ binnen komen, gaan we dit onderzoeken. Aan de hand van digitale snelheidsinformatie kunnen we vaak al bepalen of de snelheid in de straat structureel te hoog is. Indien we na dit onderzoek nog meer informatie nodig hebben, kan het zo zijn dat we een snelheidsmeting uitvoeren. In ons gezamenlijk verkeersoverleg met de politie bespreken we vervolgens of verder onderzoek en/of actie nodig is.

Helaas kunnen er niet altijd overal snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Het aanleggen van een verkeersdrempel in de straat heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor hulpdiensten en/of groot vervoer. Dit moet allemaal afgewogen worden. Als snelheidsremmende maatregelen niet mogelijk of wenselijk zijn, kunnen we gedragsacties uitzetten in de buurt. Bijvoorbeeld door langere tijd een ‘smileybord’ in de buurt op te hangen of een buurtgerichte 30km/h-campagne op te zetten.

U kunt zelf ook helpen om het rijgedrag in uw buurt aan te passen. Rijdt één van uw buren te hard? Spreek uw buur daar dan op een rustig moment op aan, als degene niet in de auto zit. Wilt u samen met uw buren in actie komen om uw buurt veiliger te maken? Veilig Verkeer Nederland kan u helpen met buurtacties, zoals een stickeractie, snelheidsmeting of buurtenquête. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Verkeer Nederlandexterne-link-icoon.

We houden bij de inrichting van kruispunten en wegen zo veel mogelijk rekening met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Desondanks kan het zijn dat kruispunten of situaties gevaarlijk lijken, bijvoorbeeld als het druk is. Als er een urgente onduidelijk of verkeersonveilig situatie is, mag u dit altijd melden. U kunt hiervoor een melding indienen via het Meldingsformulier Openbare Ruimte. We beoordelen dan of er inderdaad sprake is van een onveilige situatie en of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Soms is er een gevoel van onveiligheid, maar blijkt uit de feiten en cijfers dat een situatie minder gevaarlijk is dan het wordt beleefd. Dat onveilige gevoel kunnen we helaas niet altijd wegnemen. In sommige situaties kan een onveilig gevoel er zelfs voor zorgen dat een verkeerssituatie veiliger is, doordat weggebruikers beter rekening met elkaar houden.

Zebrapaden worden alleen aangelegd op drukkere voetgangersroutes en wanneer het uit oogpunt van verkeersveiligheid voldoende veilig is. In principe leggen we in Assen geen extra zebrapaden aan in een 30 km/h zone. Hier rijdt namelijk zo weinig verkeer dat je altijd veilig kunt oversteken. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, bij verzorgingstehuizen en gezondheidsvoorzieningen.

We zijn in Assen erg terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Vaak worden de spiegels aangevraagd als snelle en makkelijke manier om het zicht op de weg te verbeteren. Uit onderzoek van de SWOV blijkt echter dat verkeersspiegels ‘schijnveiligheid’ veroorzaken. Door het plaatsen van een spiegel wordt het verkeersprobleem niet bij de bron aangepakt. Daarnaast zijn de spiegels erg onderhoudsgevoelig; als de spiegel door weeromstandigheden of vandalisme verdraait krijgt de verkeersdeelnemer een onjuist beeld van de verkeerssituatie.

Is er bij u sprake van een onveilige kruising? Dan kijken we graag met u mee hoe we dit op kunnen lossen. Dit kunt u melden via het Meldingsformulier Openbare Ruimte.

We krijgen regelmatig de vraag of er extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden in een buurt of straat. Door ruimtegebrek is dit vaak niet zomaar aan te passen. Veel wijken zijn ingericht naar inzichten uit het verleden. Bovendien willen we zoveel mogelijk groen in de buurt behouden en dit niet opofferen voor parkeerplaatsen. Bij de herinrichting van woonstraten wordt gekeken naar mogelijkheden om het parkeren zo goed mogelijk te faciliteren.

De breedte van auto’s is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl de parkeervakken niet zijn meegegroeid. We krijgen regelmatig signalen dat deze breedte leidt tot lakschade en problemen met in- en uitstappen. Dit kan opgelost worden door de parkeervakken breder te maken. Omdat het verbreden van parkeervakken betekent dat er één of meerdere parkeervakken zal verdwijnen is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is in de buurt. De parkeerdruk kan immers toenemen. Daarnaast is het zo dat we bestaande groenvakken niet inzetten om dit te compenseren. We vinden het groen in de buurt belangrijker.

Hierom zullen we alleen overgaan tot het verbreden van parkeervakken wanneer er in de buurt minstens 75% van de omwonenden instemt met het voorstel. U kunt een verzoek tot het verbreden indienen via info@assen.nl. Wij zullen dan zorgen voor het verzamelen van de reacties op het voorstel en aan de buurt laten weten of de parkeervakken wel of niet worden verbreed.

Palen op fietspaden zijn een belangrijke oorzaak van eenzijdige ongevallen. We zijn daarom erg terughoudend met het plaatsen hiervan. Er zijn enkele uitzonderingen waarin we wel een fietspaal plaatsen, zoals bij fietsbruggen en fietstunnels wanneer deze structureel worden misbruikt als sluiproute of als een fietspad structureel als sluiproute gebruikt wordt door autoverkeer. Is dit het geval? Dan kunt u een melding indienen via het Meldingsformulier Openbare Ruimte. We bekijken dan of er het afgelopen jaar meerdere meldingen zijn binnen gekomen.