Bezwaar maken

Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente en waarin u vraagt om deze te herzien. U kunt uw bezwaar indienen per brief. Vermeld in ieder geval: - Uw naam en adres - De datum waarop u het bezwaarschrift indient - Uw handtekening - Een omschrijving van de beslissing waarmee u het niet eens bent - De reden van het bezwaar. Let op: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig tot de gemeente uitspraak doet over uw bezwaarschrift. Is dat voor u zeer ongunstig, dan is er een speciale regeling mogelijk. Dit heet een voorlopige voorziening.

Hoe gaat het verder?

Als uw bezwaarschrift binnen is, krijgt u van ons een brief. Meestal wordt u uitgenodigd uw bezwaar toe te lichten in een gesprek: dat heet een hoorzitting. Dit gesprek wordt gevoerd met de bezwaarschriftencommissie.

De bezwaarschriftencommissie is geheel onafhankelijk van de gemeente. Zij kijkt met een neutrale blik naar uw bezwaarschrift en weegt úw belangen én die van de gemeente af.

Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de gemeente. U krijgt hiervan een kopie toegezonden. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing.

De hoorzittingen bij de gemeente Assen zijn één keer per maand op dinsdagmiddag. De stukken die op de zaak betrekking hebben, liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis of worden naar u toegestuurd.

Tijdens de hoorzitting mag u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, kennis of advocaat. Als u zelf niet aanwezig kunt zijn, mag u iemand machtigen het woord voor u te doen. Deze persoon moet dan wel een door u ondertekende machtiging meenemen.