Riool

Hieronder vindt u informatie over riolering, rioolaansluiting, rioolheffing, rioolverstopping, rioolafvoer en rioolreiniging.

Riolering is het stelsel van buizen en putten dat onder de grond ligt om afvalwater en regenwater af te voeren. Huizen, bedrijven en straatkolken zijn met kleinere buizen aangesloten op de hoofdriolering. De gemeente zorgt ervoor dat het riool goed werkt. ​

Wilt u meer uitleg over hoe de riolering en het afwateringsstelsel werkt? Dan kunt u terecht op de website van stichting Rionedexterne-link-icoon.

Wanneer u een nieuw huis bouwt of laat bouwen, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een rioolaansluiting. Voor het gebruik van uw rioolaansluiting betaalt u de gemeente rioolheffing. De rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit externe-link-icoonen de aansluitverordening rioleringexterne-link-icoon gemeente Assen. Het aanvraagformulier kunt u hierexterne-link-icoon downloaden.

De tekeningen van bestaande rioolaansluitingen kunt u vinden op de rioolhuisaansluitingenkaartexterne-link-icoon.

Zie voor uitgebreide beschrijving de artikelen 6, 7 en 8 van de aansluitverordening Assen 2022externe-link-icoon en de toelichting op deze artikelen.

Samengevat

Er zijn alleen kosten verbonden aan het verlenen van de aansluitvergunning als er nog een aansluitleiding naar uw perceel gelegd moet worden en hiervoor nog niet via een eerdere overeenkomst met de gemeente (bijvoorbeeld via de grondprijs) is betaald.

Als er een aansluitleiding op kosten van aanvrager aangebracht moet worden; dan gelden volgende stappen:

  • Aanvrager dient een verzoek in voor aanleg aansluitleiding
  • Gemeente toetst de aanvraag
  • Gemeente stelt ingeval van goedkeuring een offerte op voor de kosten van de aanleg.
  • Aanvrager verklaart zich akkoord met de kosten voor de aanleg.
  • Gemeente legt aansluitleiding aan (of laat deze aanleggen).
  • De werkelijke uitvoeringskosten van de aanleg worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

Als uw pand of perceel is aangesloten op de gemeentelijke riolering dan betaalt u de gemeente rioolheffing. Wij werken samen met de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo op het gebied van belastingen. Vanuit de gemeente Aa en Hunze worden de gemeentelijke belastingen (waaronder de rioolheffing) geïnd.Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van de gemeente Aa en Hunzeexterne-link-icoon.​

Urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Alle andere materialen niet. Ook vochtig toiletpapier mag niet; dit materiaal is te stevig, het riool kan dit niet goed verwerken. Wanneer u dit wel doet, kunt u een rioolverstopping veroorzaken.​ Voert de riolering ook slecht af wanneer er geen neerslag valt, dan is mogelijk uw afvoer verstopt.

Een verstopt riool is een vervelend probleem. De vraag is: Hoe kan dit probleem opgelost worden?

  • Bent u huurder? Dan kunt u het best eerst contact opnemen met de verhuurder om na te gaan of de verhuurder verdere actie onderneemt of dat u dit zelf moet doen.
  • Bent u eigenaar? Dan moet u zelf actie ondernemen.

Waar zit het probleem?

De eerste stap is: vaststellen of de verstopping op uw eigen perceel zit of in gemeentegrond. Hiervoor moet u zelf de afvoerleiding nabij de perceelgrens opgraven. U bent zelf eigenaar van en verantwoordelijk voor het onderhoud van de complete aansluitleidingen op eigen terrein. Dus ook voor de erfscheidingsput als deze op uw eigen terrein ligt. 
Ligt de erfscheidingsput op gemeentelijk terrein? Dan zijn wij eigenaar en beheerder en verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen.

Zie ook aansluitverordening op de website van lokaleregelgeving.nlexterne-link-icoon.

Waar ligt mijn aansluiting op het gemeenteriool?

Vaak zit er op uw eigen terrein, binnen een meter  van de perceelgrens, een erfscheidingsputje of een ontstoppingsstuk. Als dit bij de gemeente bekend is kunt u via de volgende link een kaartje met de plaats van de rioolaansluiting vinden:

Is hier geen kaartje beschikbaar dan kunt u bij de gemeente vragen of aan de hand van de gegevens van het hoofdriool een indicatie gegeven kan worden van de plaats van de aansluitleiding. Eventueel kunt u ook onder de vloer kijken waar de riolering de woning verlaat en de leiding verder volgen tot aan de perceelgrens.

Opgraven aansluitpunt

Wanneer de plaats van de rioolaansluiting (het erfscheidingsputje) nabij de perceelgrens bekend is, moet u deze zelf opgraven of laten opgraven en het putje openen.

Is er geen putje of ontstoppingsstuk aanwezig dan moet u de leiding ter plaatse openmaken.

Wat zie ik?

De volgende stap is: vaststellen of er water staat in het putje/de leiding nabij de perceelgrens of dat het putje/de leiding nagenoeg droog is.

Geen water in putje/leiding

Is het putje/de leiding (nagenoeg) droog en u heeft afvoerproblemen, dan betekent dat de verstopping ergens op uw eigen terrein zit. U moet dit dan zelf verder oplossen. U kunt eventueel een gespecialiseerd bedrijf hiervoor inschakelen. De kosten hiervan zijn altijd volledig voor uw eigen rekening. Deze situatie is het meest waarschijnlijk.

Putje/leiding staat vol

Heeft u afvoerproblemen en het putje/de leiding ter hoogte van de perceelgrens staat vol, dan betekent dat het probleem in het gemeentelijke deel van de riolering zit. Deze situatie is minder waarschijnlijk. In dat geval moet u altijd contact opnemen met het team Infrabeheer via het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente. Dit kan via de mail: meldpunt@assen.nl of telefonisch: 14-0592.

Medewerkers van het team Infrabeheer komen dan zo snel mogelijk langs en zij controleren dan ook de afvoer. Indien de afvoer richting hoofdriool niet functioneert, doen zij nader onderzoek en verhelpen zij de oorzaak van de verstopping.

Inschakelen loodgieter of ontstoppingsbedrijf

Betrouwbare ontstoppingsbedrijven en loodgieters rekenen altijd kosten voor hoe lang ze bezig zijn geweest. Dus niet voor het aantal meters dat een ontstoppingsveer, spuitkop of camera in het riool is geweest. Let u hier op als u een bedrijf inschakelt. Is dit op een website of bij telefonisch contact niet helder? Vraag dit dan vooraf na. Onbetrouwbare bedrijven rekenen vaak per meter en laten u voor de uitvoering van de klus tekenen voor deze tarieven. Dat leidt soms tot absurd hoge bedragen voor relatief weinig werk. Deze bedragen kunnen zij bijna nooit weer op ons verhalen. Ook niet wanneer zij zeggen dat dit wel zo is. U betaalt hier dus zelf voor.

Ook bij de tarieven van de betrouwbare bedrijven zit er meestal verschil tussen inzet op werkdagen en ’s avonds en in het weekend. Vaak is sprake van een minimum starttarief en daarna kosten per kwartier/half uur/uur extra inzet. Voor het gebruik van een rioolcamera wordt meestal een vast tarief berekend. Een betrouwbaar bedrijf vermeldt deze informatie op hun website of bij telefonisch contact vooraf.

Let op! Gaat u online op zoek naar een loodgieter? De websites die bovenaan in Google-resultaten staan, zijn meestal niet van loodgieters maar van tussenpersonen die voor u een loodgieter zoeken. Deze tussenpersonen adverteren bij Google, waardoor hun websites als eerste zoekresultaten te zien zijn. U loopt hierbij het risico dat u bij een ondeskundige en onbetrouwbare ‘loodgieter’ terechtkomt. U betaalt dan voor de bemiddeling en de uitvoering. En vaak blijft u met hetzelfde probleem zitten. Ook geven deze bedrijven regelmatig aan dat u de kosten bij ons neer kunt leggen en terug kunt vorderen. Dit is bijna nooit het geval.
Kijk op de website van Techniek Nederland externe-link-icoonvoor meer informatie over u hoe een betrouwbare loodgieter in de buurt vindt. 

Kosten

De kosten die u zelf maakt voor het opgraven van de aansluiting op uw eigen terrein zijn altijd voor uw eigen rekening. Hieronder valt ook het verwijderen en later weer terugbrengen van verhardingen of beplantingen. De kosten voor het zelf inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf zijn in principe ook altijd voor uw eigen rekening.

Slechts in een enkel geval betaalt de gemeente de kosten van het bedrijf dat u heeft ingeschakeld. Dit gebeurt alleen als bij verhelpen van de problemen in gemeentegrond door de medewerkers van de gemeente één van de volgende zaken wordt vastgesteld:

  • de leiding op gemeentegrond was dichtgegroeid met boomwortels; of
  • de leiding was op gemeentegrond zodanig beschadigd, dat geen goede afvoer meer mogelijk was.

In dat geval spreekt een medewerker van het team infrabeheer verder met u af hoe de gemaakte kosten van het ontstoppingsbedrijf met u worden verrekend.

Ingeval na enkel het doorspuiten van de aansluiting (tot in het gemeentelijke gedeelte) de verstopping is opgelost zijn de kosten van het ontstoppingsbedrijf volledig voor uw eigen rekening. Dit betreft dan meestal een doorgeschoten prop afkomstig uit uw eigen afvoer.

Let op: Zodra het lijkt dat de oorzaak van de verstopping bij ons ligt, neem dan direct contact met ons op. Zo voorkomt u onnodige extra kosten. Ligt de oorzaak daadwerkelijk bij ons? Dan vergoeden we maximaal 500 euro voor een door u ingeschakeld bedrijf. Een betrouwbaar bedrijf heeft voor dit bedrag de problemen voorlopig opgelost. Zij nemen ook contact met ons op als er uit hun onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verstopping bij ons ligt. 

Voorkomen

Voorkom onnodige kosten en overlast door verstoppingen!

Gooi geen schoonmaakdoekjes, olie, vet, etensresten, verpakkingen, condooms, maandverband, tampons, bouwafval, kattenkorrels, kaarsvet, chemisch afval, verf, enzovoort in het riool.

Bakolie en vet kunt kwijt in de gele containers bij diverse inleverpunten. Chemisch afval hoort in de chemobox en overig afval in de grijze container en dus niet in het riool.

Het is niet altijd te voorkomen dat rioolleidingen op de lange duur toch een keer gereinigd moeten worden, omdat zeep en vetresten op termijn aankoeken aan de buiswand. De ligging van de leiding (de helling en het aantal bochten in de leiding) is daarbij ook van grote invloed op het ontstaan van verstoppingen. Maar, wanneer u het riool alleen gebruikt waarvoor dat bedoeld is, zult u minder snel last krijgen van problemen.

Nog een belangrijke tip vóór u uw putje of aansluitleiding gaat opgraven!

Houdt bij het graven in de grond rekening met de ligging van kabels en leidingen. Deze liggen vaak op dezelfde diepte of soms zelfs minder diep dan de rioolaansluiting. Wanneer u met een graafmachine graaft bent u zelfs wettelijk verplicht dit te melden via het Kadasterexterne-link-icoon. Dit geldt niet voor handmatig graven. Maar let ook dan goed op in het belang van: ten eerste uw eigen veiligheid, ter voorkoming van ongemak en ook schadeclaims van leidingbeheerders.

Overige algemene info over riolering en water​

Via de site van de Stichting Rionedexterne-link-icoon veel meer informatie vinden over riolering en water in Nederland. Onder andere over hoe het riool werkt, rioleringsproblemen (zoals ook bubbels en stank) en oplossingen daarvoor, verschillen in water, waterrekeningen, etc.

Wilt u meer uitleg over hoe de riolering en het afwateringsstelsel werkt? Dan kunt u terecht op de website van stichting Rioned. Hier is in begrijpelijke taal, met diverse voorbeelden en animaties uitgelegd hoe de riolering en het watersysteem werken:

- Ontlastputten op riool.infoexterne-link-icoon
- Bubbels en stank op riool.infoexterne-link-icoon
- Hoosbuien op riool.infoexterne-link-icoon

Wanneer bij hevige regenval het water in toilet, douche, bad, wastafel, aanrecht of afvoerputje slecht wegstroomt of het riool in de woning bubbelt, dan is dit in veel gevallen te wijten aan de riolering in en rond de woning.​

Wilt u weten hoe u regenwater buiten houdt? In dit filmpjeexterne-link-icoon wordt uitgelegd hoe de riolering werkt als het hard regent. Ook legt het filmpje uit welke problemen kunnen optreden en wat er kan gedaan worden om deze problemen te voorkomen. ​

Ontlastput​

De klachten treden vaak op wanneer het vuile water samen met het regenwater door 1 buis worden afgevoerd en wanneer de riolering in en rond de woning niet voorzien is van de juiste voorzieningen. Vaak ontbreekt een zogenaamde “ontlastput” op de plaatsen waar de regenpijp de grond in gaat.​

Een ontlastput zorgt dat het overtollige regenwater buiten de woning (in de tuin) kan ontsnappen, waardoor het vuile water in de woning (in wc, douche, bad, wastafel, aanrecht, afvoerputjes) niet opstuwt en geen schade veroorzaakt in de woning.​

Bubbelend of stinkend riool​

Met name bij hevige regenval kan het voorkomen dat de riolering in de woning bubbelt. Dit heeft altijd te maken met de ontluchting en beluchting van het rioolstelsel in de woning. Door de forse afvoer tijdens regenval ontstaat er onderdruk in de riolering. Hier moet voldoende nieuwe lucht voor in de plaats kunnen komen via ontluchtings-/beluchtingspijpen. In woningen waar deze klachten optreden is in de meeste gevallen sprake van onvoldoende ontluchting/beluchting.​

Op de site van het ISSO kennisinstituut voor installatietechniekexterne-link-icoon is ook helder uitgelegd inclusief plaatjes hoe een ontlastput werkt. Hier vind je ook meer informatie over andere onderdelen van de huisriolering.​

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap. U kunt op deze pagina een vergunning aanvragen.

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De rioolstelsels worden onder hoge druk gereinigd, waarna met een mobiele camera de binnenkant in beeld wordt gebracht. Bij de inspectie wordt onder andere gekeken of buizen zijn gescheurd of dat wortel-ingroei van bomen de doorstroming belemmert. Zo wordt een beeld verkregen van de toestand waarin de riolering verkeert en of deze naar behoren functioneert.​
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt mogelijk een deel van de straat afgezet. Verkeer blijft meestal mogelijk.​

Neem zelf maatregelen​

Bij het reinigen en leegzuigen van de riolering watersloten van onder andere wc’s en wastafels (sifons) worden leeg getrokken. Hierbij kunnen luchtbellen die ontsnappen soms ook zorgen voor opspattend water. Om spatten te voorkomen kunt u het deksel van het toilet sluiten en verzwaren, stoppen in de afvoerputjes plaatsen en grotere afvoeren afsluiten met een natte doek. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden in uw straat is het raadzaam om even alle kranen open te zetten, zodat de watersloten weer vollopen, en u geen last krijgt van stankoverlast.​

Wanneer bij u in de straat?​

Het is niet aan te geven wanneer waar gereinigd wordt. Over het algemeen is hier niet veel hinder van te verwachten. Bij grootschalige rioolinspectie met voorafgaande reiniging wordt via Berichten van de Brink en hier op de website aangekondigd waar in welke wijk dit plaatsvindt.